Hållbarhet

Soltech ska genom sin verksamhet bidra till en rättvis grön omställning på de marknader vi är verksamma på.

En del av lösningen

Soltech verkar för att integrera solenergilösningar i vardagen och öka andelen solenergi i energimixen. Vår ambition är att bidra till den gröna omställningen och på så sätt bidra till ett hållbart samhälle och vara en viktig faktor för nästa generations välstånd.

Vår hållbarhetsagenda innehåller sex områden som representerar de viktigaste frågorna för Soltechkoncernen. Genom att fokusera på dessa frågor blir Soltech en del av lösningen för utmaningarna i de branscher vi verkar inom.

Soltechkoncernens bolag verkar inom tak, fasad, elteknik, ladd och lagring och förutom kärnverksamheten som t ex tak transformerar vi bolag till att utveckla också solenergilösningar i sitt produktutbud. Denna bredd ger en hög kompetens inom helheten vid både små och storskaliga energilösningar med solen som plattform och det speglar också vårt hållbarhetsarbete som inkluderar de viktigaste fokusområdena för alla branscherna och alla bolag.

Vår ambition är att vårt hållbarhetsarbetet ska vara bra för planeten, för människan, för Soltech och för samhällsekonomin. Vi är och vill vara en del av lösningen och relaterar vårt hållbarhetsarbete till Agenda 2030.

Vårt hållbarhetsarbete är under stark utveckling och vi tar stora steg framåt. Vårt fokus är den gröna omställningen och vår hållbarhetsagenda säkerställer att vi jobbar för goda villkor och har tydliga mål i alla led, socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Anders Arwefeldt, Hållbarhetsansvarig Soltech Energy

Bra för planeten, bra för människan, bra för Soltech

De fokusområden vi valt ut representerar de viktigaste frågorna för oss, ur ett socialt, miljömässigt och finansiellt perspektiv. Genom att jobba med dessa områden tror vi att vi har positiv påverkan på planeten, människan och vår egen verksamhet. Tryck på respektive område nedan för att läsa mer om vad vi gör.

Våra fokusområden

Vi är en av Sveriges största aktörer inom solenergi och tekniska lösningar för förnybar energi, batterier och lagring. Vi verkar inom sol, tak, fasad och elteknik. Som leverantör av system som skapar förnybar el i energisystemet bidrar vi med minskad klimatpåverkan och vår ambition är att våra lösningar ska ha så lite negativ klimatpåverkan som det är möjligt.

Genom att hantera vår värdekedja på ett ansvarsfullt sätt minskar vi riskerna bland annat genom kontroll av och påverkan för hållbara leverantörsled. Soltech hjälper sina kunder att välja teknik som har bra hållbarhetsprestanda med fokus på på mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

 

Fokusområdet arbetsplatsen tar upp frågor som rör både den fysiska arbetsplatsen, arbetsmiljön och personalens utveckling. Soltechs anställda är vår främsta tillgång och målsättningen är att skapa högpresterande team och hög arbetslivskvalitet. 

Rätt kompetens på rätt plats är vad som möjliggör kvalitativa leveranser och vår organisations utveckling. Det vi främst arbetar med i detta fokusområde är utveckling och vidareutveckling av våra processer för rekrytering, vidareutveckling och möjliggör intern kompetensförflyttning.

Ett stort teknologiskt genombrott kan vara avgörande för att stoppa klimatförändringen. Med lång erfarenhet av att ta idéer till färdig produkt samarbetar vi med andra aktörer för att med innovativt tänkande använda väl utvecklade produkter och tjänster att nå nya höjder för ett mer cirkulärt och hållbart nyttjande.

En viktig aspekt för Soltech är att använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt i syfte att inte orsaka onödig påverkan på vår planets ekosystem. Inköp är en central fråga i vår ambition att skapa cirkulära flöden för så många av de material vi använder som möjligt.

Styrning av vårt hållbarhetsarbete

Styrelsen är ytterst ansvarig för Soltechs hållbarhetsarbete och det högsta beslutande forumet. Styrelsen mottar löpande information och underlag via vår VD-rapporteringsprocess och mer omfattande uppföljning två gånger om året.

I enlighet med Soltechs bolagsstyrningsprincip beslutar styrelsen om hållbarhetsområdets affärsplan. Hållbarhetsområdet inom koncernen innefattar flera funktioner som operativt leds av olika personer.

Den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen publiceras en gång om året i samband med årsredovisningen (se senaste här). Rapporteringen av information från dotterbolagens hållbarhetsarbete sker i samma process som för den finansiella informationen.

Soltechs strategiska ramverk för hållbarhet förmedlas till dotterbolag via koncernens VD, koncernens operativa chef och hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsansvarige agerar även som operativt stöd till dotterbolagen vid implementeringen av affärsplan och mål.