Ansvarsfull värdekedja

Dialog utifrån de globala målen

Vårt arbete med hållbara leverantörsled fokuserar på mänskliga rättigheter och miljöfrågor hos våra leverantörer. Då Soltech inte tillverkar solceller eller andra produkter i egen regi är det viktigt för oss att kontinuerligt ha dialog med våra leverantörer och diskutera dessa frågor. Vi kan också göra revisioner hos våra leverantörer.

Uppförandekod grund för dialog

Årligen gör vi en riskbedömning kring eventuella riskfaktorer  i leverantörsled. I dialogen med våra leverantörer ligger riskbedömningen som grund för våra diskussioner. Vi utgår från Soltechs uppförandekod som också gäller externa partners.  Förutom vår egen uppförande kod är vi också medlemmar i och deltar i olika sammanhang för att driva viktiga frågor i branschen i stort samt även frågor som rör leverantörer. Vi är t.ex. medlemmar i ETI Sverige som stöttar organisationer med sitt arbete i globala leverantörsled.

Samarbeten

ETI Sverige
Svenskt nätverk med näringsliv och civilsamhälle för goda arbetsvillkor
SEDEX internationellt nätverk
Plattform för att granska leverantörer ur ett etiskt perspektiv genom hela produktkedjan.