Klimatpåverkan

Vägen mot 1,5 graders målet

En av vår tids största utmaningar är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Soltechs kärnverksamhet skapar hållbar solenergi när lösningarna är implementerade men i vår produktion använder vi material som har givit upphov till b la utsläpp tidigare i kedjan. Dessa utsläpp arbetar vi aktivt för att minska i linje med s k 1,5 graders målet. Första steget för oss är att kartlägga vilken faktisk negativ klimatpåverkan vår verksamhet har och att hitta alla källor som bidrar till detta.

Ett exempel är t ex att införa en koncerngemensam bilpolicy och ställa om vår fordonsflotta till att bli elbaserad men också att ta fram hållbara alternativ med framtidssäkrade produkter som vi kan erbjuda våra kunder som alternativ där utsläppen av växthusgaser är lägre.

Netto-nollutsläpp

Vi har som långsiktig ambition att ha netto-nollutsläpp i vår verksamhet. Det kommer vi uppnå genom att minska våra utsläpp så långt det är möjligt i alla delar av vår egen kedja och i leverantörsled. Vi utvecklar och investerar också i t ex solparker. Under 2023 startar detta arbete och vår solpark i Öringe och är ett exempel på en klimatåtgärd som vi gör inom koncernen.

Parken levererar förnybar el direkt ut i vårt centrala elnät och motsvarar ca 1 200 villors elförbrukning i närområdet. Parken ligger i ett område som inte är lämpat för jord- eller skogsbruk och i ett elområde där elbristen är stor. Elen genereras i närheten av där den förbrukas och belastar inte vårt centrala näts kapacitet mer än nödvändigt.