3 november 2020

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden juli – september 2020

Stark tillväxt och fyra förvärv under kvartal 3

Soltech fortsätter att växa och levererar ett starkt tredje kvartal med 46 procents omsättningsökning och 45 procents ökning av rörelseresultatet (EBIT). Under första halvåret genomförde vi fyra förvärv och under tredje kvartalet genomfördes fyra till.

VD kommentar:
– Vi lever i en ny verklighet med pandemin hängande över oss. Inom Soltech ser vi dock tecken på en ännu starkare marknad för våra konkurrenskraftiga erbjudanden när både privatpersoner, företag och offentlig sektor satsar mer och mer på solenergi.

Tredje kvartalet i korthet

 • Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 127,2 (87,3) MSEK. En ökning med 45,7%
 • Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 84 (51,9) MSEK, en ökning med 61,8%
 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 38,9 (30,2) MSEK. En ökning med 28,8%
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 23,1 (15,9) MSEK. En ökning med 45,3%
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,1 (6,4) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med -8,5 (10,8) MSEK
 • Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till 85,5 (-76,3) MSEK. Periodens kassaflöde har bland annat påverkats positivt av genomförd nyemssion
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,13)
 • Covid-19 bedöms ha haft en viss påverkan på den svenska verksamheten i kvartalet men orderingången är trots det fortsatt god
 • Verksamheten i Kina har gjort ett starkt kvartal med 38,4 miljoner producerade kWh. Intäkterna påverkades dock negativt i perioden med ca 2 MSEK på grund av tillfälliga prissänkningar på el som en direkt följd av Covid-19. Kvartalet är även påverkat av orealiserade kurseffekter i den kinesiska verksamheten om totalt -8,5 (10,8) MSEK. Totalt finns 143 MW installerad kapacitet (solenergianläggningar) vid slutet av kvartalet

Första nio månaderna i sammandrag

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 336,1 (236,1) MSEK. En ökning med 42,4%
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 87,3 (68,6) MSEK. En ökning med 27,3%
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 43,9 (38,2) MSEK. En ökning med 14,9%
 • Periodens resultat efter finansiella poster, valutaeffekter och skatt uppgick till -60,6 (-6,2) MSEK
 • Covid-19 har haft en viss påverkan på den svenska verk- samheten under perioden. De primära effekterna har varit uppskjutna kundmöten och ordrar
 • Covid-19 bedöms ha haft en negativ påverkan på intäkterna i kinesiska verksamheten under perioden med cirka 12,5 MSEK. Det beror på att en större andel än normalt av den producerade elen har sålts till nätet i stället för direkt till kund och då till ett lägre pris per kWh. Några kunders produktionsanläggningar i Kina var även stängda till i slutet av maj

Väsentliga händelser under perioden

 • Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har under kvartalet tecknat fem ordrar som totalt beräknas ge årliga intäkter om 12,7 MSEK, eller cirka 253,9 MSEK under avtalens 20-åriga löptider
 • Styrelsen i Soltech Energy Sweden AB (publ) beslutade att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en företrädesemission om ca 98 Mkr för att finansiera fortsatt expansion via förvärv och för att utveckla befintliga dotterbolag. Utöver företrädesemissionen fanns det en möjlighet att besluta om en övertilldelningsemission om 46 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 590 procent, övertilldelningsemissionen genomfördes fullt ut och Soltech tillfördes sammanlagt drygt 144 MSEK före emissionskostnader
 • Soltech förvärvade 60 procent av aktierna i Miljö & Energi Ansvar Sverige AB med tillträde 1 september 2020
 • Soltechs dotterbolag Swede Energy, Soltech Sales & Support och Measol ska bygga Sveriges största sol- och likströmsanläggning med Ferroamp. Ordervärdet är drygt 3 MSEK
 • Soltech och PowerCell Sweden AB (publ) har undertecknat ett nordiskt samarbetsavtal för att utveckla lösningar för kunder som inbegriper både Soltechkoncernens produkter för solenergi och PowerCells produkter för lagring
 • Soltechs dotterbolag Advanced Soltech tar in 131,5 MSEK innan emissionskostnader via teckning av nyutgivna preferensaktier. Detta i syfte att tillvarata de affärsmöjligheter bolaget har i Kina. Soltech äger fortsatt mer än 50% av aktierna i Advanced Soltech efter emissionen
 • I samband med regeringens budgetproposition meddelades två viktiga förändringar för den svenska solenergimarknaden. KW-gränsen för skattskyldighet vid egenproducerad solenergi föreslås höjas vid årsskiftet, från dagens 255 kW installerad effekt till 500 kW. Vid samma tidpunkt föreslås även ett nytt avdrag för installation av grön energi (privata hushåll). Detta omfattar både solceller och laddningsmöjligheter för bland annat e-bilar
 • Eurocommercial Properties valde Soltech dotterbolag Swede Energy Power Solutions till partner i sin satsning på Solenergi. Eurocommercial Properties installerar solenergi på sina resterande köpcentrum i Sverige och totalt kommer 1 658 kWp solenergilösningar installeras som beräknas producera ca 1 473 709 kWh/år
 • Soltech förvärvade 80 procent av aktierna i Takrekond i Småland AB och 100 procent av aktierna i Takrekond i Kalmar AB med tillträde 1 oktober 2020
 • Soltech förvärvade 60 procent av aktierna i Din Takläggare i Värmland Dalsland AB med tillträde 1 oktober 2020

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Soltechs dotterbolag Soltech Sales & Support har fått order via Bergman och Höök Byggnads AB att leverera semistransparenta solceller till slutkunden Wallenstam. Ordervärde ca 7 MSEK
 • Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE har tecknat orders som beräknas ge årliga intäkter om drygt 1,9 MSEK, eller cirka 38,7 MSEK under avtalens 20-åriga löptider