19 oktober 2018

SolTechs gröna obligation tecknades till 70 MSEK och kompletteras med en kredit i Kina med upp till 100 MSEK

Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, som till 51 % ägs av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., ASP, offentliggjorde den 20 september 2018 ett prospekt med ett obligationserbjudande riktat till allmänheten om 150 MSEK över fem år med en ränta om 8,25 procent årligen fram till 8 november 2023. Totalt tecknades obligationer för drygt 70 MSEK av ca 1 290 investerare.  Obligationerna avses att noteras på Nasdaq First North Sustainable Retail Bonds med första tilltänkta handelsdag den 12 november, 2018. Därutöver upptas i Kina en kredit om maximalt 100 MSEK som löper med en årlig ränta om 8 % och amorteras över tre år.

Teckningsperioden löpte från 24 september till 15 oktober 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB drygt 70 MSEK före sedvanliga emissionskostnader och ca 1 290 investerare har tilldelats obligationer i Erbjudandet. Utgivningsdag för obligationen är den 9 november 2018. Finansiell rådgivare i transaktionen var Avanza Corporate Finance. ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd., ASRE, som i likhet med ASAB, också ägs till 51 procent av SolTech och till 49 procent av ASP. Resterande kapitalbehov för att nå 2018 års mål kommer att tillgodoses dels i form av banklån, leasing och andra krediter i Kina och i Europa, av eget kapital från ägarna samt från nya obligationer under året.

De idag installerade och anslutna anläggningarna på 52,21 MW generar årligen cirka 70 MSEK i intäkter. Medtaget likviden från SOLT3, nuvarande SOLT4, en leasingfinansiering om maximalt 100 MSEK i Kina och inklusive nuvarande anslutna anläggningar, beräknas totalt drygt 80 MW vara anslutna till elnätet och årligen generera cirka 104 MSEK i intäkter de kommande 20 åren. Av dessa redovisas 51 procent av intäkterna hos SolTech genom klyvningsmetoden.
 
VD Stefan Ölander kommenterar: 

 Teckningsutfallet i obligationen var lägre än förväntat. Under emissionsperioden ökade vår orderstock med cirka 10 MW i Kina, att lägga till de 24 MW vi redan hade. För att inte tappa tempo i vår tillväxt har vi accepterat ett leasingerbjudande från en ledande aktör i Kina om maximalt upp till 100 MSEK. Faciliteten löper med en årlig ränta om 8 % och amorteras över tre år. Kapitalmässigt betyder det samma sak som att obligationen hade blivit övertecknad. Vi står på fast mark med mycket långsiktiga intäkter och förutsägbara starka kassaflöden. Den abonnemangsekonomi som vi bygger i ASRE kommer gynna våra aktieägare i två decennier. 

För mer information, vänligen kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Tel; 070-739 80 00. Mejl: stefan.olander@soltechenergy.com   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 juni 2018 kl.  15.30 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com 

 Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.