10 juli 2023

Soltech inleder process att identifiera investerare till solparksportfölj på mer än 1 000 MWp

Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy Solutions har givit en internationell, välrenommerad finansiell rådgivare i uppdrag att identifiera investerare till majoriteten av den solparksportfölj på överstigande 1 000 MWp som bolaget byggt upp under två år. Den totala kvarvarande portföljen är därmed betydligt större än den del på 300 MWp som Solgrid nyligen blev delägare i. Det uppskattade framtida ordervärdet för Soltech i den affären uppgick till mellan 700 och 1 000 MSEK i ett första skede.

Soltech Energy Solutions har under de senaste två åren etablerat ett affärsområde med fokus på utveckling av solparksprojekt. Projektportföljen som bolaget utvecklat innehåller byggrättigheter och markavtal där majoriteten är belägna i elnätsområde SE4. För att vidareutveckla projekten genom tillståndsprövning och senare byggnation krävs mycket stora investeringar.

Soltechs fokus vad gäller solparker ligger i att utveckla projekt, bygga samt att sköta drift och underhåll. Inte i att äga solparkerna, med undantag för Soltechs egna solpark i Öringe som just nu uppförs. Därför är målsättningen att hitta investerare med ambition att bli långsiktiga ägare av solparkerna och tillsammans med Soltech vidareutveckla portföljen genom prospektering och byggnation. Utöver befintlig portfölj fortsätter Soltech att söka och säkra nya projekt löpande.

En transaktion som den Soltech Energy Solutions planerar med hjälp av en extern finansiell rådgivare, skulle innebära att solparksprojekten i portföljen snabbare kan göras byggklara med hjälp av extern finansiering och externt delägande. När projekten sedan successivt är redo för byggnation har Soltech ensamrätt att bygga. Något som innebär att solparksportföljen därmed skulle utgöra en betydande säkerställd affärsmöjlighet.

Fördelarna för Soltech är många. Soltech behöver inte själva finansiera den storskaliga projektutvecklingen av solparksportföljen via en nyemission eller genom att bygga upp en stor skuldbörda. Planen är i stället att avyttra en andel av projektportföljen i närtid och att sedan ha möjlighet till långa och stabila intäkter över tid från byggnation, drift, underhåll och stödtjänster som t.ex. stora batterilösningar.

I dagsläget kan inte detaljer om tidplaner eller värdering av projektportföljen delges eftersom det är för tidigt i processen. Men för att kunna inleda arbetet med att finna investerare måste nyheten delges marknaden.

– Soltech Energy Solutions har snabbt byggt upp ett affärsområde för solparker som har ett stort finansiellt värde för koncernen och som vi ser fram mot att utveckla tillsammans med en eller flera investerare. Vår målsättning är att detta ska accelerera den gröna energiomställningen samt Soltechs tillväxt och lönsamhet, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.