9 september 2021

Soltech Energys företrädesemission övertecknad med 166 procent. Bolaget tillförs därmed 397 MSEK före emissionskostnader

Soltech Energy Sweden AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Företrädesemissionen övertecknades med 166 procent. Totalt tecknades aktier för över 657 MSEK, och Soltech har därför beslutat att även genomföra en riktad Övertilldelningsemission. Soltech tillförs därmed sammanlagt ca 397 MSEK före emissionskostnader på ca 3,5 MSEK.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga aktieägare visat oss i denna nyemission då de har tecknat sig för långt över 400 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att våra befintliga aktieägare kommer få 100 procent av tilldelningen även i Övertilldelningsemissionen. Nu fortsätter vår framgångsrika förvärvsstrategi, våra investeringar i befintliga dotterbolag och vårt bidrag till en grön energiomställning.

Antal aktier och Övertilldelning
Totalt tecknades 11 471 235 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, och 21 389 118 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 173 procent av Företrädesemissionen.

För att möjliggöra en ännu större satsning på förvärv och befintliga dotterbolag har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 7 500 000 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 20 SEK per aktie, vilket ger 150 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 247 MSEK.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 19 861 207 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed ca 397 MSEK före emissionskostnader på ca 3,5 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen 
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 september 2021 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 9 september 2021. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 14 september 2021, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 september 2021 genom utskick av avräkningsnota.

Styrelsen har beslutat att tilldela befintliga aktieägare som även tecknat sig för aktier utan företräde rätten till tilldelning i Övertilldelnings-emissionen. Detta sker pro rata i förhållande till antal aktier som tecknades med företräde. Beslutet innebär att befintliga aktieägare tilldelas 100 procent av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

Aktiekapital och antal aktier 
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 993 060,35 SEK till sammanlagt 4 707 464,25 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 19 861 207 aktier till totalt 94 149 285 aktier.

Betalda tecknade aktier, BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 24/8 – 7/9 2021. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädes-emissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2021. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 41 2021.