8 september 2022

Soltech Energy Sweden AB (publ) offentliggör prospekt avseende redan kommunicerad nyemission

Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) (”Soltech” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelat den 1 september 2022, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 228 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen för Bolaget har med anledning av detta upprättat ett Prospekt, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som innehåller fullständiga villkor för nyemissionen, samt information om Bolaget. Prospektet offentliggörs idag den 8 september på Bolagets hemsida.


Erbjudandet i sammandrag:

  • Emissionsbelopp vid fullteckning: 228 MSEK, motsvarande 20 757 008 aktier, före emissionskostnader
  • Övertilldelningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 253 MSEK, motsvarande 23 000 000 aktier
  • Företräde: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
  • Teckning utan företräde: Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission
  • Emissionskurs: 11 SEK per aktie (se info nedan) *
  • Sista dag för handel inkl. rätt att delta var: 6 september 2022
  • Avstämningsdag: 8 september 2022
  • Teckningstid: 12 september till 26 september 2022
  • Handel med teckningsrätter: 12 september till 21 september 2022

*Teckningskursen uppgår till 11 kronor per aktie. Teckningsrätterna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88 % baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Prospektet finns tillgängligt på Soltechs hemsida (www.soltechenergy.com/emission), Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs anlitade emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.