11 maj 2023

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari-mars 2023

SOLTECH LEVERERAR 66% ORGANISK TILLVÄXT OCH FORTSATT LÖNSAMHET I DEN UNDERLIGGANDE VERKSAMHETEN

Vd-kommentar: 

Soltechs första kvartal 2023 uppgick de totala intäkterna i koncernen till 683 (287,5) MSEK, en ökning med 138 %. Koncernens organiska tillväxt uppgick till 66 (43) %. Dessa mycket starka tillväxtsiffror levereras trots att vi numera fokuserar mer på att nå lönsamhet än på att växa, så det är något att vara extra stolt över för alla kollegor. Jag vill tacka våra entreprenörer och nästan 900 medarbetare för en riktigt bra insats under kvartalet.

Soltech har under fyra år vuxit från ca 50 MSEK i intäkter till ca 2 000 MSEK under förra året och vi ser nu tydligare och tydligare effekter av att vara en koncern med flera miljarder i intäkter. Vi fortsätter därför arbetet med att öka synergieffekter som är ett område som kommer att ge en positiv effekt i alla delar av koncernen. Inte minst på resultatet.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

• Totala intäkter i koncernen uppgick till 683 (287,5) MSEK,
en ökning med 138 %.

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 66 (43) %.

• Justerad EBITDA* uppgick till 5,8 (-33,4) MSEK.

• Justerad EBIT* uppgick till -28,6 (-48,1) MSEK, det negativa resultatet
förklaras av avskrivningar på framför allt goodwill.

Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,8 (-38,5)
MSEK. EBITDA har påverkats av resultat från andelar i intresseföretag
med -11,6 (-5,1) MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till
-40,1 (-53,2) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -46,9 (-53,2) MSEK.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-45,7 (-71,2) MSEK vilket drivs av tillväxt och ökad kapitalbildning
främst i lager.

• Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -41,5 (-80,2) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,52) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I DOTTERBOLAG:

• Soltechs spanska dotterbolag Sud Renovables har installerat Kataloniens och Soltechkoncernens första flytande solcellsinstallation. Solcellerna är installerade ovanpå en uppsamlingsdamm för regnvatten som används till bevattning inom jordbruk. Solcellerna väntas årligen producera cirka 140 000 kWh.

• Soltechs dotterbolag E-Mobility har driftsatt en av Sveriges största laddstationer med 15 laddplatser för lastbilar åt Göteborgs Lastbilscentral (GLC) i Göteborg. Samtliga laddplatser har kraft försnabbladdning och kan totalt hantera 1500 ampere och 1 megawatt, vilket motsvarar elförbrukningen hos cirka 100 villor.

FÖRVÄRV:

• Soltech har den 31 januari, genom dotterbolaget Takbyrån i Alingsås AB, förvärvat 100 % av Vårgårda Solenergi AB med tillträde den 1 februari.

• Soltech har den 2 februari, genom dotterbolaget Wettergrens Tak, förvärvat 100 % av aktierna i Plåtteamet i Örnsköldsvik AB med tillträde den 1 februari.

• Soltech har den 6 mars, genom dotterbolaget Din Takläggare i Arvika AB, förvärvat 100 % av elteknikbolaget Arvika Elinstallationer med tillträde 3 april.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

FÖRVÄRV:

• Soltech har den 3 april, genom dotterbolaget Takorama AB, förvärvat 100 % av elteknikbolaget Din elkontakt i Kungälv AB med tillträde samma dag.

ÖVRIGT:

• Soltechs årsstämma hålls den 11 maj 2023 kl. 17.00

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/