12 maj 2021

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari – mars 2021

Kraftig tillväxt under kvartal ett

Trots att Coronapandemin påverkar samhället i högre grad första kvartalet i år jämfört med 2020 så lyckas Soltech leverera en mycket stark tillväxt. Koncernens intäkter ökar med hela 175 % till 145,2 MSEK och den svenska verksamheten ökar med hela 212 % till 118,1 MSEK.

VD kommentar:

 • Vårt fokus är tillväxt och jag är mycket nöjd med vår prestation under kvartal ett, som intäktsmässigt är årets tuffaste kvartal i våra branscher.

Första kvartalet i korthet

 • Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 145,2 (52,8) MSEK. En ökning med 175 %
 • Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 118,1 (37,8) MSEK, en ökning med 212 %
 • Intäkterna i den kinesiska verksamheten växte till 27,11 (15) MSEK, en ökning med 81%
 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,3 (-1,3) MSEK. EBITDA har påverkats negativt av ej kassaflödespåverkande engångseffekter om -11,7 Mkr som ett resultat av höjda målsättningar och prognoser vilket lett till en ökning av avsättningar för tilläggsköpeskillingar
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -28,4 (-14,7) MSEK. EBIT har påverkats negativt av ej kassaflödespåverkande engångseffekter om -11,7 Mkr enligt ovan
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,2, (-5,5) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med 40,1 (34,8) MSEK samt av ej kassaflödespåverkande engångseffekter om -11,7 Mkr enligt ovan
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 (-17,3)
 • Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -101,7 (-61,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,05)
 • Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i första kvartalet, främst i form av uppskjutna projekt. Orderingången är emellertid fortsatt god

Väsentliga händelser under första kvartalet

Sverige

 • Soltech förvärvade 76 % av aktierna Annelunds Tak AB och 52 % av aktierna i Ljungs Sedum Entreprenad AB
 • Soltech förvärvade resterande 40 % av aktierna i dotterbolagen Swede Energy och Merasol för att skapa bästa förutsättningarna att bli en ännu större aktör på solenergimarknaden. Soltech äger nu 100 % av bägge bolagen vilket stärker erbjudandet på företags- och fastighetsmarknaden inom solenergi
 • Soltech förvärvade 100 % av i aktierna elteknikföretaget Provektor Sweden med tillhörande dotterbolag.
 • Sex av Soltechs dotterbolag har tillsammans fått order om att bygga Nordens största solfasadprojekt med ordervärde om 12 MSEK
 • Nytt solsamarbete har påbörjats mellan Soltechs dotterbolag Soldags och LRF som kommer underlätta för fler lantbrukare att bli mikroproducenter av solenergi
 • Soltechs styrelseordförande Anna Kinberg Batra valdes till ny styrelseordförande i Svensk Solenergi
 • Soltech sponsrar Arkitekturgalan

Kina

 • Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har under kvartalet tecknat sju order som totalt beräknas ge årliga intäkter om 11,1 MSEK, eller cirka 221,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptider
 • Soltechkoncernen tilldelas pris i Kina som ”The most influential solar investment company 2020
 • Soltechs dotterbolag i Kina har under kvartalet anslutit totalt 5,8 MW takbaserade solenergianläggningar och har totalt vid kvartalets utgång 182,4 MW i producerande anläggningar

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Soltech förvärvade 100 % av aktierna i Rams El.
 • Soltechs dotterbolag Swede Energy och Castellum vann Solenergipriset 2021 i kategorin ”Årets anläggning”. Den vinnande anläggningen är Hisingen Logistikpark med en takplacerad solcellsanläggning om 30 000 m2
 • Soltechs dotterbolag Swede Energy bygger solcellsanläggning om 3 000 m2 på e-handlaren Matsmarts centrallager i Örebro
 • Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat tre order som totalt beräknas ge årliga intäkter om 1,2 MSEK, eller cirka 31,4 MSEK under avtalens 20-åriga löptider