13 augusti 2020

Soltech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 98 MSEK för att finansiera fortsatt expansion genom förvärv samt för att utveckla befintliga dotterbolag

Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) (”SolTech” eller ”Bolaget”) har den 13 augusti 2020, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 98 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avses finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare företag samt för att utveckla befintliga dotterbolag. Teckningsperiod är 24 augusti – 7 september 2020 och teckningskursen är 12 SEK per aktie.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 23,7%procent jämfört med den volymvägda snittkursen under de 20 handelsdagarna mellan den 14/7 och den 10/8 2020. 

Vid stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission) av högst 3 840 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 12 SEK per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 46 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör samtidigt en ökning av Bolagets aktieägarbas genom tilldelning till nya intressenter. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 24 juni 2020.

Bakgrund och motiv 

Inför 2019 meddelade Soltech att Bolaget kommer att förvärva företag inom sol-, tak, el, ladd- och fasadbranscherna för att bygga en ledande koncern inom solenergi och clean tech. Under 2019 och första halvåret 2020 har sju framgångsrika förvärv genomförts, vilka bidragit starkt till att koncernen totala intäkter uppgick till drygt 303 MSEK 2019 jämfört med cirka 53 MSEK 2018, samt att Bolaget sedan dess också fått dubbelt så många aktieägare, och inte minst till att aktiekursen fördubblades under 2019. 

Förvärvsstrategin har visat sig fungera väldigt bra och nu genomför Bolaget en företrädesemission för att skapa förutsättningar för expansion genom ytterligare förvärv, för att kunna utveckla befintliga dotterbolag samt för att fokusera på marknadsföring, försäljning och rekrytering.

Solenergimarknaden i Sverige och andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden. Styrelsen och ledningen för Soltech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av olika slags bolag för att skapa en större och lönsammare nordisk enhet. 

Soltechkoncernen ser tydliga synergieffekter mellan våra dotterbolag inom t.ex. inköp, HR, lager & logistik, marknadsföring och försäljning. Detta påverkar både omsättning och vinst i bolagen och vi är övertygade om att dessa synergieffekter är en avgörande del av den framgångsresa vi siktar på under de kommande åren. 

Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 98 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:

  • 60 MSEK för ytterligare företagsförvärv
  • 30 MSEK för investeringar i dotterbolag 
  • 4 MSEK för marknadsföring och rekrytering
  • 4 MSEK för emissionskostnader

Vid fullteckning även av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv, då Bolaget tillförs ytterligare 46 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. 

Styrelsens strategi är fortsatt tillväxt såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall fungera som marknadsföringskanaler för Bolagets egna produkter. 

Företrädesemissionen i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 20 augusti ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs sju (7) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 12 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 24/8 – 7/9 2020. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 98 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirkaMSEK. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 augusti 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 24/8 – 7/9 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 24/8 – 7/9 2020. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. 

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 3 840 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 12 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 46 MSEK innan avdrag för emissionskostnader.  Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. 

Företrädesemissionen uppgår till högst 8 172 423 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 408 621 SEK till högst 3 268 969 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 12,5 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 12,5 procent. Vid fullt utnyttjade av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 192 000 SEK till högst 3 460 969 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 5,55 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttas kommer aktiekapitalet öka med 600 621 SEK till högst 3 460 969 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 17,35 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen. 

Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen ärinte säkerställda genom emissionsgarantier eller teckningsförbindelser.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. 

Prospekt 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett av Finansinspektionen godkänt prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida den 13 augusti 2020. 

Tidplan för Företrädesemissionen och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 18 augusti 2020
Avstämningsdag 20 augusti 2020
Teckningsperiod 24 augusti till 7 september 2020
Handel med teckningsrätter 24 augusti till 3 september 2020
Pressmeddelande om emissionsutfall 10 september 2020
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 10 september 2020
Likviddag för avräkningsnotor 5 september 2020

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se 

 

För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post:

stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska

offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades

genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 11:00 CET.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.