23 februari 2024

Soltech behåller och vidareutvecklar solparksportfölj som nu överstiger 2 000 MWp

Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy Solutions har valt att behålla och vidareutveckla den solparksportfölj som man i juli påbörjade arbetet med att identifiera investerare för. Beslutet att behålla portföljen följer av att solparksprojekten idag omfattar kvalificerad potential för mer än 2 000 MWp, vilket är dubbelt så mycket som i juli 2023 då ambitionen att avyttra portföljen kommunicerades. Då den stora tillväxten utgörs av projekt i relativt tidig fas bedöms tidpunkten för en avyttring av portföljen som helhet inte längre vara optimal, eftersom en signifikant värdepotential ligger i fortsatt projektutveckling. Löpande avyttringar av enskilda projekt i senare faser, och till olika investerare, kommer att ge Soltech högre avkastning över tid.

Soltech Energy Solutions har under de senaste tre åren etablerat ett affärsområde med fokus på utveckling av solparksprojekt som i de flesta fallen omfattar också batterier. Projektportföljen innehåller byggrättigheter och markavtal där majoriteten av projekten i utvecklingsfas är belägna i elnätsområde SE4.

Soltechs fokus vad gäller sol- och batteriparker ligger i att utveckla projekt, bygga samt att sköta drift och underhåll. Inte i att äga de driftsatta parkerna, med undantag för Soltechs egna batteripark i Falkenklev och solparken i Öringe som just nu uppförs och som kommer att bidra med stabila intäktsströmmar för Soltech under lång tid framåt. Därför initierades i juli 2023 arbetet med att hitta en investerare med ambition att bli långsiktig ägare av den övriga solparksportföljen, och tillsammans med Soltech vidareutveckla portföljen genom prospektering och framförallt byggnation.

Utvecklingen av portföljen har givetvis fortlöpt under hösten 2023, och inte minst prospektering och kvalificering av nya projekt har varit mycket effektiv under perioden. Till följd av det uppgår portföljen nu till mer än 2 000 MWp, varav ungefär 750 MWp är under tillståndsprövning. Det innebär att en betydande del av portföljens värde är knutet till framtida utveckling, för vilken Soltech inte är i direkt behov av utökad finansiering. Det innebär även att de mogna projekt som är i byggnära fas, och som är bäst lämpade för avyttring till externa investerare, nu endast utgör en mindre del av portföljen.

Mot bakgrund av den utveckling som ägt rum under hösten 2023 bedömer Soltech inte längre att en avyttring av en majoritet av projektportföljen, i en enskild transaktion med en och samma investerare, är rätt sätt att värdemaximera tillgångarna. Planen är i stället att avyttra enskilda projekt som exempelvis den solpark i Ramsjöholm som redan är under byggnation, eller mindre kluster av andra projekt, i takt med att dessa når rätt mognadsgrad. Det ger Soltech möjligheten att behålla framtida värdepotential genom fortsatt förädling av de tidiga projekten, samtidigt som selektiv avyttring av mogna projekt skapar långa och stabila intäkter över tid från byggnation, drift, underhåll och stödtjänster som t.ex. stora batterilösningar.

– Soltech Energy Solutions har snabbt byggt upp ett affärsområde för solparker som har ett stort finansiellt värde för koncernen och som vi nu ser fram mot att över tid vidareutveckla tillsammans med flera investerare med olika fokus avseende mognadsgrad och storlek på solparksprojekt. Vår målsättning är att detta ska accelerera den gröna energiomställningen samt Soltechs tillväxt och lönsamhet på såväl kort som lång sikt, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.