8 mars 2021

Förtydligande avseende Soltechs förvärv av 100% av elteknikföretaget Provektor Sweden AB

Förtydligande avseende förvävslikvid

  • Förvärvslikviden för 100% av aktierna uppgår till 53 MSEK 
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 20 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 25 MSEK. Till detta tillkommer en kontandel om 8 Mkr med förfall under Q2 2021
  • Totalt emitteras 716 332 aktier till en snittkurs om 34,9 kr/aktie
  • Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt ca 6,7 MSEK/år betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. Vilket skulle ge en total förvärvslikvid på 65,1 MSEK