3 juli 2017

Affärslägesuppdatering för SolTech Energy Sweden AB (publ)

Här nedan följer en första ”Affärslägesuppdatering” för 2017. Dessa uppdateringar publiceras utöver hel- och delårsrapporter samt ordinarie pressmeddelanden.

SolTech fortsätter att utvecklas i rätt riktning med oförminskad styrka. Vi är övertygade om att solenergi kommer att växa sig större än någon kunde tro för ett antal år sedan och SolTech är väl positionerat att ta en bra bit av ”kakan”- både på hemmaplan och i Kina. Nedan följer ett axplock av pågående aktiviteter som understryker detta.

SolTech Energys dotterbolag ASRE är i begrepp att få statligt stöd i Kina
SolTech Energys VD Frederic Telander och styrelseordförande Stefan Ölander genomförde under föregående vecka en mycket framgångsrik resa till Kina. Bland annat fick ASRE ett muntligt klartecken från, Hangzhou Economic & Technological Development Area (Heda), det vill säga lokalregeringen i hemstaden Hangzhou, att ASRE kommer att erhålla motsvarande 0,5 procent av den summa utländskt kapital ASRE investerar i Kina. Då ASRE under kommande år planerar att investera flera miljarder kronor i sina solcellsanläggningar, med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet om 605 MW, blir bidraget betydande.   

Ansluten kapacitet till elnätet i Kina
ASRE har anslutit totalt 18,85 MW solenergikapacitet till elnätet* som genererar intäkter. Därutöver är 7 MW under byggnation och 24 MW i orderstocken hittills för 2017.

*Varav de senaste 250 KW under föregående vecka

SolTech ShingEl
Efter lanseringen av SolTech ShingEl, SolTechs solcellstakpanna, på världens största solenergimässa – SNEC i Shanghai den 19-21 april 2017, har kinesiska byggbolag och återförsäljare visat stort intresse. Tillsammans med ASP har vi säkerställt produktionskapacitet och påbörjat försäljningen av ShingEl. Kina är världens i särklass största marknad för takpannor och utgör således en omfattande potential för SolTech ShingEl.

Utöver lanseringen i Kina slutförhandlar SolTech med en svensk partner om att lansera ShingEl på vår hemmamarknad. 

ISO 9001 certifierade
I SolTechs strävan att ständigt förbättra verksamheten och bygga stabila och väl fungerande processer, har ett nytt ledningssystem införts och kvalitetsprocesserna certifierats enligt ISO 9001. Certifieringen är ytterligare ett bevis på SolTechs kvalitetsarbete.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 08:15 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.