6 december 2023

Valberedning utsedd för Soltech Energy Sweden AB (publ)

Valberedning utsedd för Soltech Energy Sweden AB (publ)

Vid årsstämman 11 maj 2023 beslutades att valberedningen i Soltech Energy Sweden AB (publ) tillsätts genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt starkaste ägarna per 30 september 2023, vilka äger rätt att utse var sin representant i valberedningen. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse ledamot går sådan rätt över till nästa ägare i storleksordning. Valberedningen utser ordförande inom sig och ska i övrigt följa principerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen inför årsstämma 21 maj 2024 i Soltech Energy Sweden AB (publ) är nu utsedd enligt ovan och består av följande ledamöter:

  • Stefan Ölander, VD i Soltech Energy Sweden AB, utsedd av Ianua Invest AB
  • Tommie Standerth, VD Fasadsystem i Stenkullen AB, utsedd av Ruter 5 Holding AB
  • Johan Stark, VD Takab i Jönköping AB, utsedd av JT Starks Holding AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2024 avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningen ska även lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress: Valberedningen Soltech Energy Sweden AB, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm.

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@soltechenergy.com

Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 mars 2024. Valberedningens förslag kommer att offentliggörs i samband med kallelse till årsstämman.