26 mars 2020

Soltech Energy affärlägesuppdatering – Sverige och Kina

Soltech Energy Sweden AB (publ):s svenska verksamhet har under den senaste månaden tecknat nya order på drygt 40 MSEK och i Kina löper verksamheten på i princip som före Coronaviruskrisen. Koncernen har hittills klarat av krisen bra men vi följer självklart utvecklingen noga och kommer löpande att vidta de åtgärder som situationen kräver.

Den svenska verksamheten
Försäljningen av solenergi i form av fasad- och taklösningar i Sverige sker i sex dotterbolag, varav tre av dessa förvärvats under första kvartalet 2020. Dessa bolag har alla köpt på sig stora lager av produkter för att säkra leveranser till våra kunder vid eventuell brist på varor från olika leverantörer. Affärerna går bra trots Coronaviruskrisenoch inom koncernens satsning på företagsmarknaden har nedanstående order/ramavtal tecknats under den senaste månaden.

Dotterbolaget Swede Energy erhöll tre order på solenergianläggningar i förra veckan: en från fastighetsbolaget Vätterhem på 8 MSEK, en från bostadsbolaget Willhelm på 3 MSEK och en från HSB Sundsfastigheter på 1,2 MSEK. Den senaste månadens största affär är dock ordern på 20 MSEK från Castellum som Soltech Energy offentliggjorde i ett separat pressmeddelande den 20 februari, 2020.

Swede Energy har även skrivit ett ramavtal som löper över två år med Hemsö Fastighets AB för koncernens satsning på solenergi. Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Hemsö har genomfört en upphandling av ramavtalsleverantörer inom solenergi med fokus på kvalitet, hållbarhet och service. Swede Energy är en av fyra ramavtalsleverantörer. Det ekonomiska värdet på ramavtalet kommer att vara beroende av i vilken takt Hemsö väljer att investera i solenergi på sina fastigheter.

Dotterbolaget Merasol har erhållit en order på en solcellsanläggning från Lokalförvaltningen i Göteborg. Anläggningen ingår i ett nybyggnadsprojekt av en skola där PEAB är generalentreprenör och ordervärdet uppgår till 2,5 MSEK. Installationen ingår i det ramavtal som Merasol sedan tidigare har med Lokalförvaltningen i Göteborg och där solenergi installeras på befintliga och nybyggda skolor, äldreboenden och andra kommunala byggnader.

Merasol är även delaktiga i ett större energiomställningsprojekt som HSB, Brf Måsängen i Partille genomför. Som en del i det projektet kommer Merasol att leverera en solenergianläggning till ett värde av 3 MSEK.

Coronaviruset skapar oro, men skapar samtidigt möjligheter för den svenska privatmarknaden
Dotterbolaget Soldags är koncernens spetsbolag mot privatmarknaden i Sverige. Soldags har som koncernens övriga dotterbolag haft en bra start på 2020. Soldags märker av att vissa kunder är oroliga och funderar ett varv till innan de köper en solcellsanläggning. Men för andra känns en solcellsanläggning nu som en trygg investering med runt 9–10% i årlig avkastning på investerat kapital. Att bli mer självförsörjande och därigenom mindre beroende av elbolag och nätägare, är också en grundtrygghet som känns viktig för både privat- och företagskunder.

Vårt ansvar gällande Coronaviruset och dess påverkan
Soltech-koncernen följer givetvis utvecklingen av Coronaviruset timme för timme. Det viktigaste är självklart våra anställdas och kunders hälsa. Men vi är samtidigt fokuserade på att i möjligaste mån hålla affärsverksamheten igång under denna tid för koncernens, våra anställdas, aktieägares, kunders och samhällets bästa. Vi är övertygade om att vi kommer ur detta på ett långsiktigt hållbart sätt även om det skulle innebära att vi kortsiktigt får dra ned tempot på våra satsningar i Kina och inom förvärv samt utveckling av befintliga bolag. Det senare skulle framförallt inträffa om en total stängning av samhället sker i Sverige.

Verksamheten i Kina
Dotterbolaget Advanced Soltech Sweden AB (publ) ”ASAB” har genom de kinesiska helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE” och Longrui Solar Energy Suqian Co. Ltd. ”SUQIAN” i dag totalt 139 megawatt (MW) solenergikapacitet anslutet till elnätet, fördelat på 100 kunder. Majoriteten av alla installationer som ASAB och SUQIAN innehar i Kina är installerade i Zhejiang och Jiangsu provinserna där nära 100 % av fabrikerna (produktionsenheterna) nu är i full drift efter det kinesiska nyåret och den därefter förlängda nedstängningen som ett resultat av Coronaviruset.

ASRE och SUQIAN har vid behov fördelen att kunna sälja den producerade elektriciteten till elnätet/ nätägaren i stället för till kunden. En stängd fabrik innebär därmed inte att man står utan intäkter. Då årets första kvartal pga. lägre solinstrålning endast utgör cirka 18 % av den årliga elproduktionen för en anläggning ett genomsnittsår, påverkar detta oss i mindre omfattning.

Marknaden är fortsatt mycket stark i Kina och planen att minska beroendet av kol i syfte att generera elektricitet kvarstår. Vi ser framöver stora möjligheter att minska finansieringskostnaden som en konsekvens av att vi växer. Därutöver undersöker vi även möjligheten att ta del av de stödpaket som nu lanseras i Kina i olika former i syfte att stimulera tillväxt bland annat inom förnyelsebar energi.

ASRE har en orderstock, inklusive projekt under byggnation, som uppgår till drygt 40 MW, och en project pipeline som vi löpande bearbetar som överstiger 100 MW samt en ramavtalsportfölj som uppgår till 650 MW. Med detta i ryggen är behovet av försäljning i det korta perspektivet lägre. Vårt fokus är nu främst att löpande säkerställa finansiering via obligationer, lån och eget kapital för fortsatt tillväxt.

För mer information kontakta:
 Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com