16 februari 2021

Lönsamheten för solceller ökar

Det är lönsamt för företag att installera solceller. Redan år 2017 genomförde Energimyndigheten en undersökning, där tio företag med egna solcellsanläggningar fick ingå i studien. Alla intervjuade företag gjorde bedömningen att deras solcellsanläggningar har en god lönsamhet. Nu är det fyra år sedan undersökningen genomfördes, men med tanke på att priset för en solcellsanläggning sjunkit med ytterligare ca 15 – 20% sedan dess, så solcellsanläggningar som byggs på företagens takytor idag är ännu mer lönsamma.

SOLCELLER PÅ FÖRETAGENS TAK GER MÅNGA FÖRDELAR
Idag kan de flesta fastighetsägare räkna med att en investering i solcellsanläggning på industriella fastigheters platta takytor är avbetald inom 7 – 10 år. En fördel som blivit uppenbar för företagen efter en tids drift är att solcellsanläggningen kan kapa de högsta effekttopparna, som annars ger upphov till höga effektkostnader. Det ger dem full kontroll över effektuttaget och ger företagen möjligheter att anpassa produktion och processer i verksamheten efter effektkurvan under dagen.

POSITIVA FÖRETAGARE MED SOLEL
Av de tio intervjuade företagen hade sex företag installerat solceller på taket och fyra hade byggt solcellsparker. Samtliga menar att solceller är en bra affär med god lönsamhet för fler tillverkningsindustrier, även om de ofta redan har en kraftig reduktion av energiskatten – de betalar i regel 0,5 öre per kWh.

TAKPLACERADE SOLCELLER SLÅR MARKPLACERADE I LÖNSAMHET
Resultatet från undersökningen visar att solcellsanläggningar som byggs för att elförsörja den egna fastigheten med solel är mer lönsamma än solcellsparker. Företagen med solceller på deras stora platta tak egenförbrukade ca 90% av elproduktionen inom fastigheten.

EGENANVÄND AV SOLEL LÖNSAMMAST
De företag som investerade i egna solcellsparker och som säljer solelen till ett elbolag, får oftast bara betalt för aktuellt spotpris samt ytterligare några ören för elcertifikat, ursprungsgarantier, nätnytta m m. Med lite tur kan ersättningen i bästa fall uppgå till 60 öre per kilowattimme. En solcellsanläggning på det egna taket ersätter el från nätet, samtidigt som nätavgiften och en del av effektuttaget kan sparas in, vilket kan värderas upp till ca 1,30 kr per kilowattimme.

SOLCELLER PÅ MARK KAN ELFÖRSÖRJA INTILLLIGGANDE BYGGNAD
De båda scenarierna ger olika utveckling av lönsamheten. Däremot får en markplacerad solcellsanläggning som elförsörjer en intilliggande byggnad – och som ingår i samma fastighet – ungefär samma förutsättningar för god avkastning som den takplacerade solcellsanläggningen. Dock gäller förstås effektgränsen 255-kW (fr o m halvårsskiftet 500 kW) även för den markplacerade solcellsanläggningen. Även om undersökningen omfattade ett begränsat antal intervjuade företag, så är resultaten att betrakta som relevanta, inte minst för att resultaten var rensade från subventioner.

SJUNKANDE FAST ELPRIS FRÅN EGEN SOLEL
Intressant är att de flesta företag uppgav att solcellsanläggningarna är lönsamma även utan dåtidens subventioner och bidrag. Det tyder på att solcellernas konkurrenskraft och lönsamhet blir alltmer tydlig. För dagens situation betyder det ännu bättre lönsamhet tack vare sjunkande priser för större solcellsanläggningar till företag, samtidigt som elpriset bedöms öka och fluktuera mer under kommande år, särskilt i södra Sverige där effektbristen är påtaglig.

INSTALLATION AV SOLCELLER PÅ MARK BILLIGAST
Investeringskostnaden för solcellsanläggningar på stora platta tak ligger i regel under 8 000 kronor per installerad kilowatt. De faktorer som kan påverka kostnaden för investeringen är takhållfasthet, arbetsförhållanden, logistik och infrastruktur för elnät. För solcellsparker ligger investeringskostnaden något lägre – och lägst för solcellsparker som installeras på stenfri mark i närheten till befintlig infrastruktur för elnät och befintliga vägar.

Priset per producerad kilowattimma understiger numera 30 öre för solcellsanläggningar på stora platta tak och för solcellsparker som elförsörjer intillliggande fastigheter, vilket innebär en besparing på ca 1 kr / kWh jämfört med priset för inköp av nätdel – givet resonemanget ovan.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.