5 augusti 2021

Effektreducerande lösningar för fastigheter – därför är solceller rätt väg att gå

Effekttoppar som uppstår när stora elförbrukare kopplas in står endast för en begränsad del av energibehovet, men kan ändå medföra betydande kostnader för fastighetsägare. Intresset för reducering av effekttoppar i fastigheter har därför successivt ökat bland många fastighetsägare. Vanligast är att de efterfrågar kostnadsbesparande energilösningar som solceller för att minska klimatpåverkan för den förbrukande elen i fastigheten.

INCITAMENT FÖR REDUCERING AV EFFEKTTOPPAR
Det pågår en utveckling för att öka incitamenten för fastighetsägare att reducera effekttoppar, inte minst med tanke på att utformningen för elnätspriser i allt högre grad fokuserar på effekt. Intresset för nya affärsmodeller kring efterfrågeflexibilitet är stort bland både fastighetsägare och nätägare.

EFTERFRÅGEFLEXIBILITET
De senaste åren har visat att det finns en uppenbar risk för effektbrist i elnäten, särskilt i Mälardalen och i södra Sverige. Det har ökat behovet av incitament för att minska effektbehovet i bland annat fastigheter. En pådrivande faktor för utvecklingen av affärsmodeller för effektreducering är elbolagens prismodeller, som speglar deras tilltagande svårigheter att tillhandahålla tillräckligt med effektkapacitet. Elbolagen är den aktör som framförallt kan initiera större användning av efterfrågeflexibilitet. Det är redan märkbart, till exempel genom skillnader i prissättningen av el mellan dagtid och nattetid.

BYTE TILL ENERGI- OCH EFFEKTBESPARANDE UTRUSTNING
En effektvakt, som kontrollerar hur mycket ström som flödar till ansluten elförbrukare och reglerar effektuttaget så att säkringarna håller, kan för vissa fastigheter vara tillräckligt för att indikera när gränsen för maximalt effektuttag är uppnått. Ett alternativ är en översyn av effektkrävande komponenter, till exempel fläktar, pumpar, tvättmaskiner, torkskåp och torkutrustning, som kan bytas ut till energi- och effektsnålare komponenter. Det skulle ge tydliga kostnadsbesparingar, eftersom både effektbehovet och energianvändningen kan sänkas.

SOLCELLER OCH ENERGILAGER KAPAR EFFEKTTOPPAR
Att investera i energi- och effektsnåla komponenter och utrustning till fastigheter, och samtidigt överväga installation av solcellsanläggning, är ett effektivt sätt att kapa effekttoppar och spara in behovet av köpt nätel. Med solceller, energilager och smart energistyrning är det möjligt att jämna ut både energi- och effektbehovet i fastigheter. Det innebär möjligheter att styra och anpassa elbehovet, till exempel genom att koppla in större elförbrukare när solcellerna på taket producerar som mest solel, eller koppla ifrån dem när fastighetens elbehov är mindre.

SOLCELLER MINSKAR RISKEN FÖR EFFEKTBRIST
Att kapa effekttoppar med solceller är dessutom klimatsmart. Den el som distribueras via elnätet säljs på en öppen marknad, där elproduktionen kontinuerligt anpassas till efterfrågan på el. Det aktuella elbehovet avgör från vilka energikällor som elen hämtas. Ökar elanvändningen innebär det att produktionen av el måste ökas, vilket ofta leder till ett högre elpris. Med solceller på taket minskar fastighetens behov av köpt nätel, vilket innebär en minskning av både elbehov och effektuttag. Det sparar energikostnader i fastigheter och minskar samtidigt risken för effektbrist i det svenska elnätet.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.