3 januari 2017

Ytterligare 4,66 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE anslöt ytterligare fem solenergianläggningar till elnätet före årsskiftet, betydande att totalt tretton anläggningar nu är anslutna. Summan för 2016 blev därmed 15,71 megawatt (MW) anslutna och intäktsgenererande anläggningar, jämfört med planerade 16,51 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 27,3 MSEK i intäkt. ASRE konsolideras i SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.

VD Frederic Telander i en kommentar:

Vi överträffade med god marginal försäljningsmålet om 25 MW för 2016, men föll lite kort om antalet anslutna MW för året. Vi räknar dock med att ta igen dessa i början av 2017. Det var anläggningarna Zhejiang Sci-Tech University och Xuri Hongyu Co. Ltd som inte hann anslutas till fullo. I Zhejiang är anläggningen på 400 KW färdigbyggd men universitetets tekniker hinner inte medverka vid en anslutning förrän i januari 2017. I Xuri Hongyu återstår 500 KW av totalt 1,7 MW att byggas och de beräknas vara anslutna innan februari månads utgång 2017. Med dessa inräknade når vi 16,61 MW i ansluten solenergikapacitet. I övrigt arbetar ASRE oförtrutet vidare med att nå 2017 års mål om 50 MW och vi ligger försäljningsmässigt helt enligt plan.

För mer information, vänligen kontakta:
 Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 januari 2017 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.