12 november 2021

Valberedning utsedd för Soltech Energy Sweden AB (publ)

Vid bolagsstämma 26 maj 2021 beslutades att valberedningen i Soltech Energy Sweden AB (publ) tillsätts genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt starkaste ägarna, vilka äger utse var sin representant i valberedningen. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse ledamot går sådan rätt över till nästa ägare i storleksordning. Valberedningen utser ordförande inom sig och ska i övrigt följa principerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen inför bolagsstämma 12 maj 2022 i Soltech Energy Sweden AB (publ) är nu utsedd enligt ovan och består av följande ledamöter:

– Frederic Telander, styrelseordförande Advanced Soltech Sweden AB (publ), utsedd av Frederic Telander
– Christoffer Caesar, VD i Soltech Energy Solutions AB, utsedd av Ölander Invest AB
– Patrik Pettersson, VD NP-Gruppen AB, utsedd av 1416 Holding AB 

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till bolagsstämman 2022 avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningen ska även lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023. 
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress: Valberedningen Soltech Energy AB, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm.
Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@soltechenergy.se
 
Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2021. Valberedningens förslag kommer att offentliggörs i samband med kallelse till bolagsstämman.