7 november 2017

SolTechs samägda bolag ASRE tecknar order om 3 MW som ger 74 MSEK under avtalets löptid

SolTechs Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med JiangSu JinYuan Flax Co. Ltd. Jiangsu-provinsen är likt Hangzhou, ASRE’s hemstad, del av det tätbefolkade området runt om Shanghai. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 3 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 3,7 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 74 MSEK.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på ca 3 hektar (cirka 30 000 kvm) och beräknas årligen producera cirka 3 030 000 kWh. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges största solcellsanläggning, Solsidan i Varberg har en installerad effekt om 2,7 MW. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Parallellt med detta erhåller ASRE bidrag från centralregeringen i 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 23,7 MSEK och anläggningen beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovantående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.