4 juni 2019

SolTechs företrädesemission övertecknad med 333 procent. Beslut om övertilldelningsemission. Bolaget tillförs sammanlagt 100,2 MSEK före emissionskostnader.

SolTech Energy Sweden AB:s (publ) (”SolTech” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) har avslutats. Företrädesemissionen övertecknades med 333 procent, varför Bolaget har beslutat att genomföra en riktad övertilldelningsemission (”Övertilldelningsemissionen”). Bolaget tillförs därmed sammanlagt 100,2 MSEK före emissionskostnader.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

  Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga och nya aktieägare visat oss i denna nyemission. Vårt mål var att nå 100,2 MSEK i emissionsvolym och vi erhöll teckningar motsvarande drygt 321 MSEK. Vi fyller nu på kassan med 100,2 MSEK och har därmed de medel vi behöver för att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi.

Antal aktier och Övertilldelning                                                               

6 775 816 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, och 25 329 005 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 341 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med 333 procent.  

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen samt i syfte att bredda och stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2018, att emittera ytterligare 2,6 miljoner aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie, motsvarande cirka 26 MSEK, på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 10 018 222 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 100,2 MSEK före emissionskostnader. 

Tilldelning i Företrädesemissionen 

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 4 juni 2019 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 5 juni 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 10 juni 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen

Tilldelning av aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning. Den huvudsakliga tilldelningsprincipen avseende aktier i Övertilldelningsemissionen är att tilldela pro rata. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktiekapitaloch antal aktier                                                                         

Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 500 911 SEK till sammanlagt 2 726 377 SEK.  Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 10 018 222 aktier till totalt 54 529 553 aktier. 

Rådgivare och BTA                                                                                                  

Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 13 – 29 maj 2019. Avanza Bank har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Nordnet Bank har agerat selling agent i samband med emissionen.Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North omkring den 19 juni 2019. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier omkring den 19 juni 2019. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 08.00 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com