3 maj 2024

Soltechs egen solpark driftsatt – beräknas generera 150 MSEK under dess livslängd

Soltechkoncernens egenägda solpark, Öringe solpark, utanför Halmstad har färdigställts och driftsatts av Soltechbolaget Soltech Energy Solutions. Installationen väntas årligen producera 5,7 GWh el vilket motsvarar den årliga hushållselförbrukningen* hos cirka 1 200 villor. Satsningen på en egen solpark är ett led i ambitionen att öka andelen solenergi i den totala energimixen och därmed bidra till den gröna omställningen.

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechkoncernens operativa bolag inom avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. I juli 2023 kommunicerades byggstarten av Soltechkoncernens egen solpark på cirka 70 000 kvm i Getinge, strax utanför Halmstad. Nu är installationen driftsatt och har börjat sälja grön el till elnätet. Solparken beräknas generera intäkter på cirka 150 MSEK under sin livslängd**.

– Nu kan vi stolt berätta att Soltechs egen solpark är redo att producera och sälja solel till det lokala elnätet. Solparken sätter fingret på hur vi med hållbarhet som affärsdrivande kraft kan utveckla lösningar som skapar långsiktigt värde. Både genom att den skapar löpande intäkter för koncernen och för att den ökar andelen solenergi i energimixen, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Grönt projekt ur flera aspekter
Platsen för solparken valdes utifrån solinstrålning och för minimal påverkan på omgivningen. Solparken kommer utöver elproduktionen även att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald i området, bland annat genom insådd av blommande ängsväxter och utplacering av mulmholkar och insektshotell. På så sätt kombineras produktion av grön solel med en ökad biologisk mångfald i området.

– I projekteringen och uppförandet av solparken har vi noggrant värnat om den kringliggande naturen och miljön vilket är viktigt för oss. Jag vill rikta ett stort tack till hela teamet som varit med och utvecklat Öringe solpark. Från lokalisering av mark, tillståndsprocesser, nätanslutning, installation och nu slutligen driftsättning, avslutar Christoffer Caesar.

Fakta – detta är Öringe solpark:

  • Öringe solpark är en av Soltech Energy Solutions helt egenutvecklad och byggd anläggning från idé till drift
  • Anläggningen har en installerad effekt på 5,8 MW, med totalt 8 780 solpaneler
  • Solparken kommer årligen att producera cirka 5,7 GWh el
  • Genom att initiativ som att placera ut mulmholkar, insektshotell och insådd av ängsväxter kommer solparken att bidra till en ökad biologisk mångfald i området

*hushållselförbrukning beräknad på 5 000 kWh/år.
** Solpanelerna väntas generera intäkter om ca 3,5 MSEK årligen vid ett spotpris på 50–60 öre. Därtill adderas intäkter från stödtjänsten FCR-D, kopplad till solpanelerna, som beräknas bidra med 0,2–0,5  MSEK årligen. En solparks livslängd beräknas till ca 40 år.