24 maj 2019
SolTechs dotterbolag i Kina får ny order som ger 110,8 MSEK under avtalstiden
SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med JiangSu RunChang Rubber Technology Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 5,54 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 110,8 MSEK. Precis som i fallet med de två senaste affärerna erhåller ASRE inga subventioner på levererad elektricitet för denna order heller, men når god lönsamhet i alla fall.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till 39,24 MSEK och byggstart planeras till kvartal 3, 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

 – För att sätta denna order i rätt perspektiv så vill jag belysa att den är större än Sveriges största solcellspark på 5,5 MW vid Säve flygfält strax norr om Göteborg.

 För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 07.10 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggningproducerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till nätet 2022.