8 september 2020

Soltechs dotterbolag Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 150 MSEK

Syftet med den tilltänkta kapitalanskaffningen innan den planerade noteringen, är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som bolaget nu har i Kina. Det nya kapitalet avses att investeras i takbaserade solenergianläggningar.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:
Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan på vårt erbjudande med många affärsmöjligheter som följd. Vi har flera stora projekt med god lönsamhet i vår pipeline och för att inte tappa momentum på vår tillväxtresa, vill vi nu undersöka möjligheten att ta in kapital i form av en preferensaktieemission, vilket samtidigt även stärker det egna kapitalet i bolaget.

För mer information kontakta:
Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.