24 september 2020

Soltechs dotterbolag Advanced Soltech tar in 131,5 MSEK i nyemission av preferensaktier

Det har varit ett stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier. Totalt har det tecknats nya aktier för 131,5 MSEK. Syftet med emissionen innan den planerade noteringen av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market, är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som Bolaget nu har i Kina. Soltech kommer efter emission att äga mer än 50% av Advanced Soltech och kommer därför även fortsättningsvis att konsolidera bolagets räkenskaper.

Villkoren för emissionen av preferensaktier har utformats med en kommande notering i åtanke. JOOL Corporate Finance AB har agerat som Bolagets Corporate Finance rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

– Det är mycket glädjande att se det stora intresset för att investera i Advanced Soltech och vi välkomnar våra nya aktieägare på vår fortsatta tillväxtresa. Vi har en mycket stark orderbok och kapitalet från emissionen kommer främst att investeras i nya solenergianläggningar, men vi kommer även att investera i att förstärka viktiga funktioner inom bolaget inför noteringen. Arbetet med noteringen fortgår enligt plan.

Advanced Soltechs Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.