21 september 2017

SolTechs ASRE tecknar ytterligare order i Zhejiang provinsen

SolTech Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Zhejiang Xinle Textile & Chemical Fiber Co. Ltd. i staden Shaoxing, gällande installationen av en solenergianläggning på 938 KW som beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,18 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 23,6 MSEK.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på nästan en hektar (10 000 m2) och årligen producera cirka 938 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 7,4 MSEK och denna är planerad att vara färdigbyggd under början av andra kvartalet 2018. ASREs orderbok för 2017 uppgår därmed till 26,64 MW.

Shaoxing är en snabbt växande fyramiljonersstad, känd för sina textilfabriker och för att vara födelseort till en rad kinesiska kulturpersonligheter. ASRE har med denna anläggning tecknat order på sex anläggningar här. Shaoxing är granne med sexmiljonersstaden Ningbo, där ASRE sedan tidigare tecknat order på nio anläggningar och i ASREs hemstad Hangzhou med 8,7 miljoner invånare, har man också tecknat order på flertalet anläggningar. Samtliga dessa är tillhöriga provinsen Zhejiang, Kinas tredje största ekonomi och exportör där ASRE nu tecknat order på totalt tjugofem anläggningar. Provinsen tillverkar främst elektronik och annan utrustning.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 11,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.