16 september 2020

Soltechs ASRE tecknar order i Kina som ger cirka 15 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Anhui ShunFu Auto parts Technology Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 0,9 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,75 MSEK, eller cirka 15 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 5 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Det är mycket glädjande att se en stark efterfrågan på gröna energilösningar i Kina, vilket ger ett bra inflöde av nya projekt med god lönsamt till ASAB

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.