11 december 2017

SolTechs ASRE tecknar avtal med delägaren ASP om övertagande av ny jätteorder på 13 MW. Ordern ger 308 MSEK under avtalets löptid.

Kunden är JiangSu YangHe Brewery Joint-Stock Co Ltd. och ordern gäller installation av en solenergianläggning som beräknas ge årliga intäkter på cirka 15,4 MSEK. Skälet till att SolTech Energys kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) först tecknar ordern är att kunden i sin upphandling, som ASRE varit fullt delaktig i, haft som skallkrav att leverantören ska ha minst fem årsbokslut. Ett krav ASRE inte kan möta då bolaget grundades 2015. ASP har därför tecknat ordern för att efter anläggningens driftsättning sälja den till ASRE till självkostnadspris. Driftsättning förväntas ske under tredje kvartalet 2018. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 308 MSEK.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 13 hektar (130 000 kvm) och årligen producera cirka 14 040 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Parallellt med detta betalar centralregeringen ut bidrag i 20 år. Investeringen i anläggningen uppgår till cirka 96 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018 och med denna medräknad har ASRE under 2017 tecknat avtal motsvarande 52,34 MW och har därmed uppnått sitt försäljningsmål för året om 50 MW. Sammanlagt har ASRE medtaget denna affär 71,8 MW i anläggningar, varav 22,65 MW är anslutna till elnätet, 9,95 MW är under byggnation och 39,2 MW är kontrakterade men ännu ej påbörjade.

JiangSu YangHe Brewery är en av Kinas största producenter av starksprit/rödvin och noterat på Shenzhenbörsen med ett marknadsvärde om cirka 200 miljarder SEK. Bolaget har sin verksamhet och största marknad direkt norr om Shanghai i JiangSu provinsen som har knappt 80 miljoner invånare.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  När ASRE fick en 8 MW order från Nanjing Gold Dragon Bus i februari insåg vi vilka enorma tak och därmed affärsmöjligheter det finns i Kina. Denna order med JiangSu YangHe Brewery understryker detta än mer. Vi är tacksamma för att ASP möjliggjort att affären blev av. Solcellerna kommer täcka en yta motsvarande drygt 18 fotbollsplaner och varje år producera lika mycket el som cirka 1 000 svenska villor förbrukar.  

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy                                                                                                                           
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.