18 juli 2018

SolTechs ASRE förvärvar nybyggd rekordanläggning på 12,7 MW av ASP för cirka 86 MSEK

SolTech fullföljer det avtal med bolagets kinesiska partner ASP som offentliggjordes den 11 december 2017 om övertagande av en rekordorder till bryggeriet JiangSu YangHe Brewery om 13 MW. Anläggningens slutliga effekt uppgår efter färdigställd byggnation till 12,7 MW mot tidigare planerade 13 MW och beräknas generera årliga intäkter om cirka 13,8 MSEK mot tidigare angivna 15,4 MSEK. Investeringen i anläggningen uppgår avtalsenligt till cirka 86 MSEK mot tidigare angivna 96 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 276 MSEK mot tidigare angivna 308 MSEK.

Bakgrund

Den 11 december 2017 meddelade SolTech att JiangSu YangHe Brewery Joint-Stock Co Ltd. lagt en order på 13 MW gällande installation av en solenergianläggning på deras fabrik. Ordern tecknades av SolTechs kinesiske partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Detta avsteg från normalförfarandet skedde för att möjliggöra genomförandet, då JiangSu YangHe Brewery i sin upphandling haft som skallkrav att leverantören av solenergianläggningen skulle ha minst fem årsbokslut. Detta krav kunde ASRE inte möta eftersom bolaget grundades 2015. I stället skrevs avtal med ASP om att ASRE skulle överta anläggningen när denna var färdigbyggd och driftsatt. Detta var beräknat till tredje kvartalet 2018, men har färdigställts redan under andra kvartalet. ASRE övertar härmed planenligt anläggningen från ASP.  

Anläggningen täcker en takyta på cirka 12,7 hektar (127 000 kvm) och beräknas årligen producera cirka 13 843 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år.  

Sammanlagt har ASRE medtaget denna affär 52,21 MW som är anslutna till elnätet och på rullande 12 månaders basis genererar cirka 70,8 MSEK i intäkt med god lönsamhet. ASRE konsolideras i SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Vi är tacksamma för att ASP finansierat och byggt anläggningen som täcker en yta motsvarande nästan 18 fotbollsplaner och som varje år producerar lika mycket el som cirka 1 000 normalstora moderna svenska villor förbrukar. Det är första gången vi förvärvar en färdig och till elnätet ansluten anläggning, vilket möjliggör att vi håller tempot i kapacitetsuppbyggnaden som planerat.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 10.00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.