24 februari 2022

SOLTECH LEVERERAR YTTERLIGARE ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT

Fjärde kvartalet i korthet

▪ Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 565,8 (163,3) MSEK. En ökning med 247 %. Av intäkterna beror 288 MSEK på särnoteringen av Advanced Soltech Sweden AB (”ASAB”) då det vid avyttringen uppstått ett ej kassaflödespåverkande omvärderingsresultat. Exklusive denna effekt uppgick totala intäkter från rörelsen till 277,8.

▪ Intäkterna i den svenska verksamheten ökade till 266,6 (56,4) MSEK, en ökning med 373 %.

▪ Intäkterna i den kinesiska verksamheten uppgick till 11,2 MSEK. Verksamheten i Advanced Soltech Sweden AB (”ASAB”) konsolideras endast fram till 29 oktober 2021 för resterande del av kvartalet redovisas ASAB enligt kapitalandelsmetoden. Resultatet för perioden 30 oktober – 31 december uppgick till 1,8 MSEK och redovisas under rubriken resultat från andelar i intresseföretag.

▪ Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 267,3 (14,6) MSEK. Ökningen var ett resultat av särnoteringen av ASAB.

▪ Koncernens rörelseresultat (EBIT) utvecklades positivt till 166,3 (-1,2) MSEK. EBIT har påverkats av särnoteringen av Advanced Soltech där det uppstått ett ej kassaflödespåverkande omvärderingsresultat om 288 MSEK. EBIT är också påverkat av ökade av- och nedskrivningar på goodwill som ett direkt resultat av genomförda förvärv samt genomförda omstruktureringar och omvärderingar av goodwill.

▪ Periodens resultat efter skatt uppgick till 138,2 (-80,4) MSEK. Resultatet i kvartal fyra har påverkats negativt av orealiserade, ej kassaflödespåverkande, kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med -7,7 (-29,2) MSEK.

▪ Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -31 (-30,5).

▪ Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -157,2 (27,2) MSEK. Periodens kassaflöde har bland annat påverkats av förvärv av dotterbolag, investeringar i anläggningstillgångar samt särnotering av Advanced Soltech.

▪ Resultat per aktie uppgick till 1,55 (-0,71) SEK.

▪ Ingen utdelning föreslås.

Januari – december i korthet

▪ Koncernens intäkter för året uppgick till 1 239,8 (499,4) MSEK. En ökning med 148 %. Av intäkterna beror 288 MSEK på särnoteringen av Advanced Soltech Sweden AB (”ASAB”) då det vid avyttringen uppstått ett ej kassaflödespåverkande omvärderingsresultat. Exklusive denna effekt uppgick totala intäkter från rörelsen till 951,8. Koncernens organiska tillväxt uppgick till 29 %.

▪ Intäkterna i den svenska verksamheten ökade till 820,9 (353) MSEK, en ökning med 133 % jämfört med föregående år.

▪ Intäkterna från Advanced Soltech Sweden AB (”ASAB”) uppgick till 130,9 (146,1) MSEK och har konsoliderats fram till och med särnoteringen den 29 oktober 2021. Efter särnoteringen, för perioden 30 oktober – 31 december, redovisas ASAB enligt kapitalandelsmetoden.

▪ Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 317,6 (101,9) MSEK. En ökning med 212 %. Ökningen var ett resultat av särnoteringen av ASAB.

▪ Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 150,7 (42,8) MSEK. En ökning med 252 %. EBIT har påverkats av särnoteringen av Advanced Soltech där det uppstått ett ej kassaflödespåverkande omvärderingsresultat om 288 MSEK. EBIT är också påverkat av ökade av- och nedskrivningar på goodwill som ett direkt resultat av genomförda förvärv samt genom förda omstruktureringar och omvärderingar av goodwill.

▪ Årets resultat efter finansiella poster, valutaeffekter och skatt uppgick till 77,6 (-141) MSEK. Valutaeffekter av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten har påverkat resultatet med 51 (-42,8) MSEK.

▪ Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -103,7 (-8,7).

▪ Årets kassaflöde för koncernen uppgick till 115,2 (120,6) MSEK. Årets kassaflöde har bland annat påverkats av nyemission, förvärv av dotterbolag, investeringar i anläggningstillgångar samt särnotering av Advanced Soltech.

▪ Covid-19 har under året påverkat den svenska verksamheten genom höjda transportkostnader och prisökningar på bland annat solpaneler. Ökad sjukfrånvaro har medfört vissa förseningar i färdigställande av projekt.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

▪ Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) särnoterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober. I samband med särnoteringen uppstod ett omvärderingsresultat i koncernen. Omvärderingsresultatet uppgick till 288 MSEK baserat på koncernmässiga värden per avyttringstidpunkten för andelarna i ASAB.

Omvärderingsresultatet är ej kassaflödespåverkande och redovisas under övriga intäkter och specificeras i Not 1. Efter särnoteringen uppgår Soltechs innehav till 29,35 % vilket innebär att Soltech Energy Sweden AB (publ) inte längre har det bestämmande inflytandet. ASAB redovisas därför inte som ett dotterbolag utan som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.

▪ Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Swede Energy och Merasol har under det fjärde kvartalet fusionerats och Soltech Sales & Support delvis integrerats, det nya bolaget heter Soltech Energy Solutions 1988 AB.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 100 procent av aktierna i Neabgruppen med tillträde den 1 oktober 2021.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 100 procent av aktierna i ESSA Glas & Aluminium AB (ESSA) med tillträde den 30 december 2021.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 70 procent av aktierna i Falu Plåtslageri AB (Falu Plåtslageri) och Tak & Bygg i Falun AB (Takab) med tillträde den 5 januari 2022.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade resterande 40 procent av aktierna i dotterbolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB (Measol) med tillträde den 31 december 2021.

▪ Valberedningen inför bolagsstämma 12 maj 2022 i Soltech Energy Sweden AB (publ) har utsetts.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

▪ Soltechs dotterbolag ESSA Glas & Aluminium AB har vunnit en upphandling om utförande av en fasadentreprenad med byggstart under sommaren 2022. Uppdraget utförs åt Region Stockholm, genom Locum AB, och har ett ordervärde om 92 MSEK.

▪ Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy Solutions och Falkenklev Logistik fördjupar sitt samarbete. Utöver den 1,5 hektar stora solpark Soltech ska bygga, ska båda bolagen tillsammans med Scania även uppföra Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilar. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket. Soltechs ordervärde för batteriparken uppgår till 20 MSEK.

▪ Soltech Energys dotterbolag, Soltech Energy Solutions ska uppföra Sveriges största solpark kopplad till enbart en industri åt Åbro Bryggeri i Vimmerby. Solparken kommer att täcka en yta om 10 hektar och kommer att bidra till att Åbro Bryggeri blir helt självförsörjande på solel. Parken planeras driftsättas under senare delen av 2022.

VD har ordet

Ytterligare ett år med kraftig tillväxt
När vi nu sammanfattar 2021 är det vårt tredje år i rad med kraftig tillväxt efter att vi inledde vår förvärvsstrategi 2019. Vi når 951,8 MSEK från rörelsen och levererar 91 % tillväxt på koncernnivå, exklusive omvärderingseffekter från särnoteringen av Advanced Soltech om 288 MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 150,7 (42,8) MSEK, en ökning med 252 %.

Just nu upplever vi globalt mycket osäkra tider med oro för högre räntor, inflation och t.o.m. krig i Ukraina. Det allvarliga och osäkra omvärldsläget påverkar oss alla, även vår verksamhet. Samtidigt påminner det om vikten av att minska beroendet av fossila energikällor och investera i långsiktigt hållbar energiförsörjning som solenergi. Där står Soltech redo att vara en stark partner i den gröna energiomställningen.

Organisk tillväxt på 29 %
Soltech är ett förvärvsintensivt bolag som levererar kraftig tillväxt genom denna strategi. Jag är även väldigt stolt över att vi under 2021 hade en organisk tillväxt på hela 29 % i koncernen. Det bevisar att vi inte bara kan förvärva, utan även hjälpa våra befintliga bolag att utvecklas och växa.

Förvärvsstrategin gav tio nya bolag
Trots ett tufft år i skuggan av coronapandemin med en rad mötesrestriktioner lyckades vi förvärva hela tio bolag. Vi har under en tid letat efter bra bolag inom elteknik eftersom den kompetensen är avgörande när det gäller solenergi. Under 2021 är vi därför glada över att ha förvärvat Provektor, Rams El och Neabgruppen.

Bolag inom fyra olika branscher skapar fördelar
Grunden i bygget av vår koncern är solenergibolag. Men redan från början insåg vi fördelarna av att även äga företag inom tak/plåt, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa företag har nämligen avgörande kompetens som behövs för en högkvalitativ solenergiinstallation, plus att de har en lång rad kunder som gärna köper solenergi från dem. Vi förvärvar med andra ord både kompetens och affärsmöjligheter och transformerar dessa bolag till framtidsföretag.

Coronapandemins påverkan på Soltech
Året 2021 blev tyvärr ett tungt år vad gäller mänskligt och affärsmässigt lidande i hela världen. Soltech har drabbats av leveranssvårigheter, höjda priser och inte minst ökad sjukfrånvaro, något som även följt med en bit in på 2022. Trots dessa hinder har våra medarbetare kämpat på och levererat ett riktigt bra år.

Advanced Soltech särnoterades
Soltechs dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) som bedriver vår verksamhet i Kina särnoterades på Nasdaq First North den 29 oktober. Vi är stolta över att ASAB nu står på egna ben med en bättre möjlighet till refinansiering av sina lån. Soltech äger nu 29,35 % av ASAB och i samband med noteringen uppstod ett resultat i koncernen om 288 MSEK. Vi behåller ett aktivt ägarinflytande genom att jag fortsatt sitter kvar i styrelsen och jag är positiv till bolagets utveckling och framtid.

Soltech står starkt
Jag vill avsluta med att säga att Soltech står starkare än någonsin och vi ser fram mot att fortsätta att leverera på vår lagda strategi och genom den bygga långsiktiga värden för våra ägare och samtidigt bidra till en grön energiomställning.

Stefan Ölander
Verkställande Direktör