26 augusti 2019

SolTech förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Nyedal Solenergi

SolTech Energy Sweden AB (publ) förvärvade den 9 januari 2019, 51 procent av aktierna i Nyedal Konsult AB som är det affärsdrivande företaget bakom varumärket Nyedal Solenergi. Den 26 augusti 2019 förvärvar nu SolTech de resterande 49 procent av aktierna för en kontantlikvid om 3,09 MSEK.

SolTech inledde sin förvärvsstrategi med köpet av Nyedal och förvärvade kort därefter majoriteten i NP-Gruppen och Swede Energy. Förvärvsstrategin har visat sig framgångsrik och under våren 2019 har strategin, som samtidigt skapar en försäljningsplattform för de egna produkterna, blivit ett huvudfokus för SolTech. Efter den lyckade företrädesemissionen i maj/juni 2019 har Bolaget nu de resurser som behövs för att öka förvärvstakten.  

Som ett resultat av detta ser Bolagets ledning nu över möjligheterna att flytta försäljning, support och produktutveckling från SolTech Energy till Nyedal Konsult, som i samband med detta kommer att ändra namn till Soltech Sales & Support AB. 

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Jag är säker på att den planerade omorganisationen enligt ovan är det bästa för koncernen. Både moderbolaget och vårt nu helägda dotterbolag kan då fokusera på det vi är bäst på. Dessutom gör SolTech en riktigt bra affär då Nyedal går bättre än prognos men vi betalar bara drygt 50 procent jämfört med vad den ursprungliga överenskommelsen hade inneburit vid förvärv av resterande aktier om två år.

Förvärvet av Nyedal i ekonomiska termer:  

  • SolTech förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Nyedal Konsult AB och blir därmed ägare till samtliga aktier (100%) i bolaget.
  • Samtliga aktier i Nyedal värderades den 9 januari, 2019 till 10 MSEK förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i Nyedal uppnåddes.
  • Det tidigare förvärvet av 51 procent av aktierna betalades med en initial kontantdel om 1,36 MSEK samt nyemitterade aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) till ett värde av 1,02 MSEK. Efter 12 respektive 24 månader skulle ytterligare 1,36 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.
  • Förvärvet av resterande 49 procent av aktierna sker nu genom en kontantbetalning om 3,09 MSEK, vilket innebär att SolTech betalat totalt 5,47 MSEK för samtliga aktier (100%) av Nyedal. Förvärvet finansieras tillfullo ur egen kassa.
  • SolTechs bedömning är att Nyedal kommer att bidra med cirka 30 mkr i koncernomsättning 2019 och med ett rörelseresultat motsvarande cirka 5 procent på omsättningen, då räknat på Nyedals egen försäljning. Detta är en ökning med ca 50 procent jämfört med 2018.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen ASAB, Nyedal Solenergi, NP-Gruppen samt Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 28 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com