16 januari 2019

SolTech förvärvar majoriteten i NP-Gruppen

SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 16 januari 2019 förvärvat 60 % av aktierna i takföretaget NP-Gruppen AB. NP-Gruppen är Stockholmsbaserat och grundades 1966, har 30 anställda och omsatte under 2018 cirka 85 MSEK med ett positivt resultat om cirka 13 MSEK.

SolTech offentliggör härmed sitt andra förvärv inom kort enligt den nya förvärvsstrategin som presenterades den 25 oktober 2018. Efter förvärvet av majoriteten i Nyedal Solenergi förvärvar SolTech nu majoriteten i ett av Sveriges mest etablerade takföretag.

Att förvärva ett takföretag som NP-Gruppen (NP) med djup kompetens inom tak- och plåtslageri är ett mycket medvetet och strategiskt val av SolTech. Solenergimarknaden i Sverige växer mycket kraftigt och det är lika viktigt att inneha kompetens inom tak som inom solenergi för att lyckas på solenergimarknaden. Det är på tak som de flesta solenergianläggningar installeras och för att dessa installationer ska hålla en hög kvalitet i decennier krävs takkompetens. Genom förvärvet av NP-Gruppen blir SolTech det enda solenergiföretaget som har denna kompetens på den svenska marknaden.

SolTech har förutom sina två integrerade takprodukter ShingEl och RooF även produkten Facade. Genom förvärvet av NP blir SolTech även delägare i det nystartade fasadbolaget Front Up AB som ägs till 50 % av NP och till 50 % av Örnsköldsviksbolaget Winther Bygg AB. Front Up ska etablera sig på den expansiva fasadmarknaden i Sverige där det finns en ökad efterfrågan på solenergiprodukter, vilket också kommer att gynna försäljningen av SolTech Facade.

Förvärvet av NP-Gruppen i ekonomiska termer:

 • SolTech förvärvar 60 % av NP-Gruppen AB (NP) med en option att förvärva resterande 40 % år 2022.

 • Samtliga aktier i NP värderas till 45 MSEK, varav den totala förvärvslikviden för 60 % av aktierna uppgår till 27 MSEK, förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i NP uppnås.

 • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 MSEK samt nyemitterade SolTech aktier till ett värde av 8,1 MSEK (30 % av köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 6,3 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.

 • En rörlig tilläggsköpeskilling kommer även att utgå. Denna beräknas på justerat eget kapital enligt överlåtelsebokslutet, som fastställs på årsstämman våren 2019. I dagsläget uppskattas denna tilläggsköpeskilling till 6,3 MSEK.

 • Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade SolTechaktier.

 • SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 90 MSEK i omsättning 2019 och med ett rörelseresultat om cirka 5–10 %. Från och med 2020 och framåt räknar SolTech med succesivt ökad omsättning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av SolTechs produkter, gemensamma inköp, marknadsföring och administration

  VD Stefan Ölander i en kommentar:

  – Jag är stolt och glad över att vi inom SolTech på kort tid förvärvat två högintressanta bolag. Vårt mål med detta och kommande förvärv, är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen. Detta gör vi nu genom förvärvet av majoriteten i NP-Gruppen där VD Patrik Pettersson och hans team kommer att bli en stor tillgång för oss. Vi jobbar samtidigt vidare med planen att under 2019 presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern. Närmast på tur står dock att få igång samarbetet med NP och Nyedal och säkerställa att det går enligt plan.                                                                                                                                                                                                                 

  Patrik Pettersson, VD NP-Gruppen i en kommentar:

  – Vi känner oss mycket inspirerade att genom denna affär ge oss in i den mycket intressanta solenergibranschen, något vi funderat på länge. Nu var tiden mogen och med SolTechs produkter, kompetens, nätverk och finansiella resurser känner vi att vi har fått en plattform för att lyckas med vår solenergisatsning och att vi kan bidra både till en stark koncernutveckling och till en bättre miljö.

SolTechs förvärvsupplägg bygger på följande strategiska grundpelare:

 • SolTech förvärvar initialt minst 51% men inte mer än 75% av ett bolag. Om det endast finns en ägare av det planerade förvärvet ställer SolTech som krav att en eller flera nyckelpersoner blir delägare innan förvärvet genomförs. Dessa två saker gör att SolTech säkerställer att entreprenörsandan och drivet finns kvar i det förvärvade företaget.

 • Minst 20% av köpeskillingen utgörs av aktier i SolTech. Detta skapar ett driv att alltid göra det bästa för koncernen då nyckelpersonerna gynnas av en positiv kursutveckling i SolTechaktien.

 • Den kontanta delen av köpeskillingen utbetalas vid tre tillfällen. Vid tillträde och efter 12 respektive 24 månader. För att köpeskilling nummer två och tre ska betalas ut krävs att både uppställda omsättnings- och vinstkrav uppnås. Detta upplägg är dels positivt för SolTechs likviditet och säkerställer även att uppsatta mål nås innan hela köpeskillingen erläggs.

 • SolTech har alltid en option att efter 3–4 år förvärva resterande del av företaget.

 • Den sista grundpelaren är att våra dotterbolag ska fortsätta att drivas av samma ledning och behålla sin kultur och sitt namn. SolTech ska stödja och utveckla dotterbolagen inom en rad områden så att de kan växa och bli ännu bättre, starkare och inte minst mer lönsamma.

  För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
  E-post: 
  stefan.olander@soltechenergy.com eller Patrik Pettersson, VD NP-Gruppen AB. Tel: 070-816 52 03. E-post:patrik.pettersson@npgruppen.se

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 januari 2019 kl. 08:50 CET.

  Om SolTech Energy

  SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

  Om NP-Gruppen AB

  Vi är specialister på tak sedan 50 år. Vi har som plåtslageri klättrat runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel. Under dessa drygt 50 år har vi satt heder i att alltid leverera kvalitet och stå för det vi lovar – oavsett hur stort eller litet jobbet är.

  Får vi frågan “Beskriv NP-Gruppen med tre ord”, blir svaret: Kundfokuserade, Hög kompetens, Kostnadseffektiva.

page2image28416page2image28576page2image28736page2image28896