8 mars 2021

Soltech förvärvar 100% av elteknikföretaget Provektor Sweden AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 8 mars 2021 tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Provektor Sweden AB (Provektor). Provektor grundades 1949 och är Skaraborgs största privatägda elteknikföretag och har sitt huvudkontor i Skara. Bolaget har 130 anställda och omsatte 147 MSEK under 2020 med ett positivt rörelseresultat. Provektor är Soltechs största förvärv hittills och helt i linje med koncernens strategi att tillföra djup kompetens inom elektrifiering som en avgörande faktor för att vara den främsta partnern inom solenergi och ladd- och lagringsinfrastruktur.

Provektor är Soltechs första förvärv inom elteknikbranschen och bolaget kommer att få en central roll i Soltechs offensiva tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa olika bolags spetskompetens och givna roll inom solenergi bygger en stark koncern för kundernas och aktieägarnas bästa.

Förvärvet av Provektor i ekonomiska termer: 

  • Förvärvslikviden för 100% av aktierna uppgår till 53 MSEK 
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 20 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 25 MSEK
  • Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt ca 6,7 MSEK/år betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. Vilket skulle ge en total förvärvslikvid på 65,1 MSEK  
  • Förvärvet av Provektor finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier 
  • I förvärvet ingår även det helägda bolaget Afsens Fastighetsbolag AB där tre fastigheter ingår. Provektors verksamhet i Skara, Lidköping och Töreboda bedrivs i dessa fastigheter. Det bokförda restvärdet uppgår till 22,2 MSEK och fastigheterna är belånade till 14,4 MSEK
  • Soltech och Provektors bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 133 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2021 (tio månader) och med ett positivt rörelseresultat om ca 6%. Under åren 21-22-23 beräknas Provektor bidra med över 500 MSEK i omsättning och med ett rörelseresultat på 7-8%
  • Provektor kommer att addera solenergi till sitt produktutbud och vara en kompetenspartner inom el, ladd och lagring för sina systerbolag
  • Synergieffekter inom inköp, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka omsättning och resultat positivt i hela koncernen genom detta förvärv

Soltechs VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Provektor tillför kompetens och affärsmöjligheter till Soltech som vi till viss del saknat. Jag ser detta förvärv som en milstolpe och är glad och stolt över att Provektors ägare valde att sälja till oss. Deras företagskultur präglas av kompetens och entreprenörskap som är en perfekt match med Soltech.

Provektors VD Kenneth Johansson kommenterar:

  • Soltech känns som en perfekt ägare eftersom de flesta kunder numera efterfrågar solenergi. För att Provektor fortsatt ska kunna vara den ledande aktören i vår region måste vi tillföra solenergi i vårt erbjudande och nu kommer det bli mycket lättare då vi ingår i Soltech.