10 september 2020

Soltech Energys företrädesemission övertecknad med 590 procent, motsvarande över 676 MSEK. Bolaget tillförs därmed sammanlagt 144 MSEK före emissionskostnader

Soltech Energy Sweden AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Företrädesemissionen övertecknades med 590 procent. Totalt tecknades aktier för över 676 MSEK, varför Soltech har beslutat att även genomföra en riktad Övertilldelningsemission. Soltech tillförs därmed sammanlagt drygt 144 MSEK före emissionskostnader.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
–  Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga och nya aktieägare visat oss i denna nyemission. Nu har vi de medel vi behöver för att utnyttja potentialen i den kraftigt växande marknaden och för att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi.

Antal aktier och Övertilldelning                                                               
Totalt tecknades 7 759 307 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen, och 48 607 379 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 595 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 590 procent.  

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen samt i syfte att bredda och stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 3 840 000 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket ger cirka 46 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 98 MSEK.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 12 012 423 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed 144 149 076 MSEK före emissionskostnader. 

Tilldelning i Företrädesemissionen 
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 15 september 2020. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 15 september 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota.

Tre grupper av investerare kommer att tilldelas aktier i Övertilldelningsemissionen:

Styrelsen har beslutat att ge ett stort antal nya ägare möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen med en mindre investering för att ytterligare bredda aktieägarskaran i Bolaget.

I syfte att öppna upp för en ny ägarkrets av professionella investerare har styrelsen också beslutat att ge investerare som visat särskilt intresse för Soltech, och som bedöms kunna bidra strategiskt till Bolagets utveckling, viss möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen.

Slutligen har beslut fattats att nyckelpersoner inom Soltechkoncernens samtliga tio bolag skall ges möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen i syfte att skapa lojalitet, långsiktighet och engagemang.

Aktiekapital och antal aktier                                                                         
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 600 621 SEK till sammanlagt 3 460 969 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 12 012 423 aktier till totalt 69 219 387 aktier. 

Betalda tecknade aktier, BTA                                                                                                  
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 24/8 – 7/9 2020. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2020. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 40 2020.