23 februari 2023

SOLTECH ENERGYS FOKUS PÅ LÖNSAMHET GER RESULTAT

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

▪ Justerade* totala intäkter i koncernen uppgick till 755,2 (238,2) MSEK, en ökning med 217 %.

▪ Organisk tillväxt i kvartalet uppgick till 81 % och drevs av stor efterfrågan på solenergilösningar.

▪ Justerad EBITDA* uppgick till 47,4 (-25,8) MSEK.

▪ Justerad EBIT* uppgick till 18,2 (-64,3) MSEK.

Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 804,6 (565,8) MSEK, en ökning med 42 %. Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -24,5 (267,3) MSEK. EBITDA påverkades av resultat och nedskrivningar av andelar i Advanced Soltech med -121,3 (288) MSEK. Den negativa effekten på EBITDA dämpades av avkonsolidering av Neabgruppen med 49,4 MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -53,7 (166,3) MSEK.

▪ Periodens resultat efter skatt uppgick till -67,4 (138,2) MSEK.

▪ Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (-31) MSEK.

▪ Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till 26,7 (-157,2) MSEK.

▪ Resultat per aktie uppgick till -0,52 (1,55) SEK.

JANUARI – DECEMBER I KORTHET

▪ Justerade* totala intäkter i koncernen uppgick till 1 915,6 (792,5) MSEK, en ökning med 142 %.

Koncernens organiska tillväxt uppgick till 57 (29) %.

▪Justerat EBITDA* uppgick till -23,3 (-63,9) MSEK.

▪ Justerat EBIT* uppgick till -121,1 (-131,4) MSEK.

Koncernens intäkter för året uppgick till 2 001,5 (1 239,8) MSEK. En ökning med 61 %.Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -148,6 (317,6) MSEK. EBITDA påverkades negativt av resultat och nedskrivningar av andelar i Advanced Soltech och effekter från Neabgruppen. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -246,3 (150,7) MSEK.

▪Årets resultat efter skatt uppgick till -269,9 (77,6) MSEK.

▪Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -191,7 (-103,7) MSEK.

▪ Årets kassaflöde för koncernen uppgick till -60,8 (115,2) MSEK.

▪Resultat per aktie uppgick till -2,03 (0,86) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

▪ Soltech förvärvade den 21 september 100 % av aktierna i Takab i Jönköping AB (TAKAB) med tillträde den 3 oktober.

▪ Dotterbolaget Sud Renovables har uppfört den största takplacerade solcellsanläggningen i Katalonien. Totalt täcker installationen en yta om drygt 20 000 kvm och har en installerad effekt på 4,2 MW.

▪ Dotterbolaget 365zon har vunnit två stora kontrakt om totalt 155 MSEK avseende solenergilösningar åt cirka 3 500 hyreslägenheter och villor.

▪Soltech förvärvade den 28 oktober de resterande 20 % av aktierna i dotterbolaget Takrekond i Småland AB, med tillträde samma dag. Soltech Energy äger nu 100 % av bolaget och förvärvet av de resterande aktierna i bolaget är ett led i arbetet att fortsätta att stärka Takrekonds transformation mot att bli ett soltakbolag.

▪ Den 14 oktober ansökte Neabgruppen om konkurs. Vid förvärvet var Neabgruppen ett tydligt turn-around-case som Soltech arbetat aktivt med att vända. Bedömningen var att det saknades förutsättningar att bedriva verksamheten vidare. Konkursförvaltare utsågs den 14 oktober och från detta datum har Soltech ej det bestämmande inflytandet över bolaget. Detta innebär att Neabgruppen från och med detta datum ej konsolideras och därmed inte har någon finansiell påverkan från 2023 och framåt. I kvartalet får avkonsolideringen en positiv effekt om 49,4 MSEK som exkluderas i justerade EBITDA och EBIT.

▪Värdejustering och nedskrivning av innehavet i Advanced Soltech om totalt -121,3 MSEK. Nedskrivning har skett till marknadsvärde per bokslutsdagen och exkluderas i justerade EBITDA och EBIT.

* Justeringen utgörs av effekter från avkonsolidering av Neabgruppen samt särnotering, avkonsolidering och nedskrivning av andelar i intressebolaget Advanced Soltech Sweden AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

▪Soltech har den 31 januari 2023, via det helägda dotterbolaget Takbyrån, gjort ett tilläggsförvärv av 100 % av aktierna i solenergibolaget Vårgårda Solenergi AB.

▪Soltech har den 1 februari 2023, via Wettergrens Tak, gjort ett tilläggsförvärv av 100 % av aktierna i Plåtteamet i Örnsköldsvik AB.

VD HAR ORDET

Fokus på lönsamhet gav resultat
Soltechs underliggande verksamhet visar lönsamhet och nytt intäktsrekord i fjärde kvartalet. Vår underliggande verksamhet når hela 755,2 (238,2) MSEK i intäkter och levererar en EBITDA om 47,4 (-25,8) MSEK. I kvartal 4 växte vi organiskt med hela 81 % vilket jag är oerhört stolt över och totalt blev det 217 % inklusive förvärv.

Under 2022 har vi successivt ökat vårt fokus på lönsamhet. Det innebär bl.a. att mer fokus läggs på synergieffekter inom inköp, försäljning, marknadsföring och personalfrågor. Våra dotterbolag gör ett mycket bra jobb och det visar sig nu i kvartal 4. Det jag är mest stolt över är dock att våra bolag lyckats skapa lönsamhet samtidigt som vi växer organiskt med 81 %.

Från 50 till 2 000 miljoner kronor
Hösten 2018 bestämde vi oss för att lägga om vår strategi och börja förvärva bolag inom solenergi, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Vi hade intäkter om ca 50 MSEK 2018. Nu har vi stängt det fjärde året efter strategiförändringen och är mycket stolta över att ha fyrtiodubblat våra intäkter till 2 000 MSEK. Att genomföra denna extrema tillväxt kräver självklart stora investeringar och vi har planenligt gått med förlust under dessa år. För 2023 har vi planerat för att successivt vända till lönsamhet. Det är då extra glädjande att vi i den underliggande verksamheten gör det redan i kvartal 4 2022.

Fastprisprojekt och avtalsgenomgång
Ett problem under 2022 var att många dotterbolag satt fast i stora projekt med fastpris där de extrema prishöjningarna på insatsvaror inte kunde tas ut av kund. Det positiva är att majoriteten av dessa projekt har levererats under kvartal 3 och 4 2022, även om några finns kvar i kvartal 1 2023.

På koncernnivå har vi genomfört en rad olika insatser för att mitigera liknande situationer framöver. Med allt från koncernövergripande inköpsavtal, uppdaterade kundavtal och implementering av bättre anpassade systemstöd i kombination med resursförstärkningar.

Solen och Soltech har framtiden för sig
Jag kan inte komma på någon annan bransch som ligger så rätt i tiden som solenergibranschen. En lång rad makrotrender är som en stark medvind för oss. Jag tänker på privatpersoner, företag och offentlig sektor som vill producera sin egen energi från solen. Inte bara för att få en lägre elräkning, men för att känna att de är en del av en modern energirörelse som skapar den gröna framtiden. Ett par andra trender som gynnar oss är självklart den politiska viljan att stödja solenergi och hela den stora finansiella sektorn som vill, och har krav på sig, att investera i en hållbar framtid.

Välkommen att följa med oss då vi skapar en modern energirörelse och aktieägarvärde.

Stefan Ölander
Verkställande Direktör