28 september 2022

Soltech Energys emission övertecknad. Bolaget tillförs därmed 270 MSEK före emissionskostnader

Soltech Energy Sweden AB:s (publ) nyemission om 228 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Totalt tecknades aktier för över 270 MSEK, och Soltech har därför beslutat att även genomföra en Övertilldelningsemission. Soltech tillförs därmed sammanlagt ca 270 MSEK före emissionskostnader på ca 28 MSEK. Företrädesemission var 100 % garanterad av ett garantikonsortium sammansatt av Swedbank. I och med utfallet kommer garantierna inte behöva tas i anspråk.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det stora förtroende våra aktieägare visat oss i denna nyemission. Trots extremt svåra omvärldsfaktorer övertecknas emissionen. Nu fortsätter vår förvärvsstrategi, våra investeringar i befintliga dotterbolag, vårt fokus på lönsamhet framöver och vårt bidrag till en grön energiomställning.

Antal aktier och Övertilldelning
Totalt tecknades 16 930 491 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen, och 7 623 537 aktier utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att emissionen tecknades till cirka 118 procent.

För att möjliggöra en ännu större satsning på förvärv och befintliga dotterbolag har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 3 797 020 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 11 SEK per aktie, vilket ger 41 767 220 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 228 MSEK.
Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 24 554 028 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed ca 270 MSEK före emissionskostnader på ca 28 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 september 2022 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 28 september 2022. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 3 oktober 2022, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 september 2022 genom utskick av avräkningsnota.
Styrelsen har beslutat att tilldela samtliga som tecknat sig för aktier utan företräde rätten till tilldelning i Övertilldelningsemissionen.

Aktiekapital och antal aktier
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 227 701,4 SEK till sammanlagt 6 416 953,45 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 24 554 028 aktier till totalt 128 339 069 aktier.

Betalda tecknade aktier, BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 12/9 – 26/9 2022. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2022. De personer som tilldelats aktier i Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer att erhålla BTA2 som omvandlas till aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 41 2022.