10 januari 2017

SolTech Energys dotterbolag ingår avtal med Danske Bank i syfte att söka ”grön” obligationsfinansiering för att installera 50 MW i Kina under 2017

Under 2017 har SolTech Energys samägda dotterbolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE), som mål att finansiera och installera solenergiinstallationer på kunders tak i Kina med motsvarande 50 megawatt (MW). Detta kräver en investering om cirka 500 miljoner kronor. SolTech Energys svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) med ansvar för lånefinansieringen av gruppens investeringar i Kina, och som samägs med SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., har därför tecknat ett avtal med Danske Bank i syfte att undersöka möjligheten att emittera gröna obligationer. Avsikten är att finansiera 2017 års satsning i Kina genom att emittera gröna obligationer till Danske Banks nätverk av institutionella investerare och förmögna privatpersoner till ett värde av 500 miljoner kronor.

ASAB har tidigare emitterat en obligation på motsvarande drygt 65 miljoner kronor som i dag handlas på First North Bond Market. Danske Bank kommer att agera strukturerande enhet för SolTech Energys ramverk för gröna obligationer. CICERO som är ett oberoende analys- och forskningsinstitut vid Oslo Universitet, kommer att ge en så kallad ”second opinion” på ramverk och plattform.  

VD Frederic Telander i en kommentar:

Vi är glada och stolta över det utökade samarbetet med Danske Bank, vår ordinarie bank sedan många år. Att emittera gröna obligationer belyser vårt arbete med förnybar energi. Samarbetet med Danske Bank och CICERO visar dessutom på tyngd och kvalitet för investerare med hållbarhetsfokus. Vi fokuserar nu på affärer under 2017, samtidigt som vi gläds åt att vi även funnit en möjlig finansieringskälla för kommande års investeringar i Kina.

För mer information, vänligen kontakta:
 Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 januari 2016 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även de till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Gröna Obligationer

Gröna obligationer har samma funktioner som emittentens andra obligationer när det gäller kreditrisk, lagstiftning och dokumentation. Gröna obligationer är tematiska där kapitalet från genomförda emissioner är öronmärkt för miljövänliga projekt som definieras i emittentens ”Green Bond Framework”. Via nyhetsbrev och webbplats redovisar emittenten de specifika investeringar som genomförts med nyttjande av det kapital som inkommit från dessa emissioner. Detta innefattar hur kapitalet har investerats, t.ex. detaljer om, där så är möjligt – de specifika projekten och i vissa fall även hur stor reducering av CO2 som förväntas uppnås som en följd. I praktiken verifieras gröna obligationer som varandes ”gröna” av en oberoende part. SolTech Energy har valt CICERO i Norge som är ett oberoende analys- och forskningsinstitut vid Oslo Universitet, som sin externa part för verifiering.​

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.