29 maj 2020

Soltech Energy Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Soltech Energy offentliggör årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen innehåller, som indikerats i Bolagets bokslutskommuniké publicerad den 27 februari 2020, förändrade uppgifter om bland annat nettoomsättning, kostnader, tillgångar samt skulder och eget kapital. Likviditet och förändring av likvida medel i kassaflöde har ej påverkats. Det har inte heller skett någon förändring av den bedömda framtida intäktsgenereringen.

Justeringarna är främst relaterade till en annan bedömning om när det bestämmande inflytandet inträder och därmed från vilken tidpunkt som resultatet från det förvärvade bolaget ska ingå i Soltech-koncernen.

Bakgrunden är det kinesiska dotterbolaget, Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE”, förvärv av en portfölj med solenergianläggningar motsvarande 21,4 MW. De intäkter som erhållits och även tillgodoförts koncernen har konsoliderats i koncernens räkenskaper från och med januari 2019 i tidigare publicerade finansiella rapporter. Förvärvet registrerades av kinesiska myndigheter i maj 2019. 

Under 2019 bytte ASRE revisor från en lokal revisor till koncernrevisorn PwC och i samband med revisionen av räkenskapsåret 2019 genomfördes tillsammans med PwC en analys av aktuellt förvärv, varvid det har konstaterats att det bestämmande inflytandet för det förvärvade bolaget sker först i maj 2019 i samband med att berörda myndigheter i Kina slutligen har registrerat aktieöverlåtelsen. 

Detta har lett till förändring i koncernens resultat- och balansräkningar av vilka de väsentligaste är:  Summa intäkter minskar med 20 383 KSEK till 303 550 KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA minskar med 22 816 KSEK till 65 434 KSEK och rörelseresultat, EBIT minskar med 24 268 KSEK till 24 843 KSEK. Årets resultat efter skatt minskar med 12 577 KSEK till – 45 788 KSEK. Resultat per aktie minskar med 0,37 kronor till -0,84 kronor.

Osäkerheten kring den redovisningsmässiga hanteringen av den förvärvade solenergiportföljen i Kina är nu hanterad och inga ytterligare framtida justeringar eller effekter är att förvänta.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att läsa på Bolagets hemsida via denna länk: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

För mer information kontakta: 
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Niclas Lundin, CFO. Tel: 072-071 03 09. E-post: niclas.lundin@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com