30 november 2021

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden juni-september 2021

FORTSATT MYCKET STARK TILLVÄXT UNDER KVARTAL 3

Soltech fortsätter att leverera tresiffrig tillväxt med en ökning på hela 110% på koncernnivå och 162% för den svenska verksamheten.

VD kommentar:

 • Snabb tillväxt är vårt fokus och här levererar vi verkligen återigen. Att ha 162% tillväxt varav 39% organiskt är ett styrkebesked. Vi står starka inför 2022 som jag verkligen ser fram mot.

TREDJE KVARTALET I KORTHET

 • Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 267,2 (127,2) MSEK. En ökning med 110 %. Koncernens organiska tillväxt uppgick till 39 %.
 • Intäkterna i den svenska verksamheten ökade till 220,1 (84) MSEK, en ökning med 162 %.
 • Intäkterna i den kinesiska verksamheten uppgick till 47,1 (43,2) MSEK, en ökning med 9 %.
 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,3 (38,9) MSEK. Minskningen drevs av fortsatt satsning i befintlig verksamhet samt är också kopplat till komponentbrist och ökade priser på varor.
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,6 (23,1) MSEK. Minskningen av rörelseresultatet beror på ökade avskrivningar på goodwill, som en direkt följd av genomförda bolagsförvärv, samt investeringar i solenergianläggningar och satsningar på befintlig verksamhet.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,6 (-18,1) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med 22,1 (1,3) MSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -116,9 (11,4) MSEK och har påverkats av satsningar i befintlig verksamhet och ökade lagernivåer för att säkra leveranser till befintliga projekt.
 • Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till 399,6 (85,5) MSEK. I likhet med föregående år så har kassaflödet påverkats av genomförd nyemission.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,31).

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA I KORTHET

 • Koncernens intäkter uppgick till 674 (336,1) MSEK. En ökning med 101 %. Koncernens organiska tillväxt uppgick till 42 %.
 • Intäkterna i den svenska verksamheten ökade till 554,3 (231) MSEK, en ökning med 140 %.
 • Intäkterna i den kinesiska verksamheten ökade till 119,7 (105,1) MSEK, en ökning med 14 %.
 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) upp gick till 50,3 (87,3) MSEK. Minskningen drevs av fortsatt satsning i befintlig verksamhet samt är kopplat till komponentsbrist och ökade priser på varor. EBITDA har även påverkats negativt av engångseffekter om 11,7 MSEK avseende inlösen av minoritetsandelar samt omvärdering av tilläggs köpeskillingar.
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -15,6 (43,9) MSEK. Minskningen av rörelseresultatet beror, utöver vad som framgår i föregående punkt, på ökade avskrivningar på goodwill, som en direkt följd av genomförda bolagsförvärv, samt investeringar i solenergianläggningar och satsningar på befintlig verksamhet.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -60,6 (-60,6) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kurs differenser i den kinesiska verksamheten med 58,7 (-4,8) MSEK.
 • Coronapandemin har påverkat den svenska verksamheten främst i form av höjda transportkostnader samt prisökningar på bl a solpaneler. Orderingången är fortsatt god i kvartalet.
 • Den kinesiska verksamheten påverkades i mindre utsträckning av Coronapandemin och enligt bolagets uppskattning en påverkan om -1,4 (-2,0) MSEK till följd av att den generella prissänkningen på el fortsatt ligger kvar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Sverige

 • Styrelsen i Soltech Energy Sweden AB beslutade den 13 augusti 2021 att genomföra en nyemission om cirka 247 MSEK med företrädesrätt till befintliga aktieägare samt möjlig övertilldelning om ca 150 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 166 % och bolaget tillfördes därmed 397 MSEK före emissionskostnader.
 • Styrelsen i Soltech Energy Sweden AB fattade den 22 september beslut om att särnotera stamaktierna i dotterbolaget Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) på Nasdaq First North Growth Market.
 • Soltech Energy har per den 30 aug förvärvat 90,1 % av aktierna i Wettergrens Tak & Plåtslageri AB (Wettergrens) med tillträde den 2 september 2021.
 • Soltech Energy har fattat beslut om att fusionera verksamheterna i de tre helägda dotterbolag MeraSol AB, Swede Energy Power Solutions AB, samt merparten av verksamheten i Soltech Sales & Support AB. Det nya bolaget heter Soltech Energy Solutions 1988 AB.
 • Soltech Energys dotterbolag, Swede Energy har ingått avtal för det som kommer att bli Nordens största takplacerade solcellsanläggning, både sett till area och effekt. Ytan är 65 000 m2.

Kina

 • ASABs dotterbolag i Kina, Advanced Soltech Energy Renewable Energy (ASRE), har under kvartalet tecknat nya orders som uppgår till en total installerad kapacitet om 13,6 MW.
 • Vid utgången av perioden hade bolaget 51 (55) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 125 (134) MW.
 • Under perioden tillfördes 71 MSEK före emissionskostnader i nyemission av preferensaktier.
 • Den kinesiska verksamheten beviljas icke säkerställda lokala banklån om 40 miljoner CNY (ca 54 MSEK) till en ränta om ca 4,6 %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Soltech Energy har per den 1 oktober förvärvat 100 % av aktierna i elteknikbolaget NEAB Gruppen AB.
 • Soltech Energy deltar på världsutställningen Expo 2020 i Dubai okt 2021 – mars 2022, där Soltech installerat 500 m2 soltak och 500 m2 solfasad på den svenska paviljongen.
 • Valberedning inför bolagsstämma 12 maj 2022 i Soltech Energy Sweden AB (publ) har utsetts.
 • Regeringen beslutade den 28 oktober om en förordningsändring som införs 1/1 2022, som tillåter överföring av energi mellan flera enheter utan krav på nätkoncession. Det kan förväntas förbättra möjligheterna och minska kostnaderna för solenergi investeringar i större fastigheter
 • Den 29 oktober 2021 börsintroducerades Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) på Nasdaq First North Growth Market. Detta innebar att Soltech Energy AB:s ägarandel i bolaget efter IPO och konvertering av preferensaktier minskar från 50,73 % till 29,35 %. Vidare innebar detta att Soltech Energy Sweden AB inte längre har det bestämmande inflytandet över ASAB och att från och med den 29 oktober 2021 redovisas inte längre ASAB som ett dotterbolag i moderbolaget och koncernen. ASAB kommer från och med den 30 oktober 2021 att i koncernredovisningen redovisas som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.

I samband med särnoteringen uppstår ett omvärderingsresultat i koncernen. Preliminärt uppgår omvärderingsresultatet till ca 287 MSEK baserat på preliminära koncernmässiga värden per avyttringstidpunkten för ASAB. Omvärderingsresultatet är ej kassaflödespåverkande och kommer att redovisas i kvartal 4 2021.

Efter särnoteringen äger Soltech Energy Sweden AB 11 373 941 antal aktier i ASAB med ett bokfört värde om 27 kr per aktie, motsvarande värdet per aktie vid dagen för särnoteringen. Efter särnoteringen redovisar Soltech Energy Sweden AB i koncernen 307 MSEK i andelar i intressebolag. Övriga väsentliga effekter på balansräkningen för Soltechkoncernen är att anläggningstillgångarna minskar med ca 1,3 MDR varav solenergianläggningar utgör ca 1,2 MDR samt att långfristiga skulder minskar med ca 1 MDR, varav obligationslån utgör ca 0,9 MDR.

Soltechs innehav i ASAB redovisas fortsättningsvis kvartalsvis i rörelseresultatet och består av Soltech Energy Sweden AB:s resultatandel i ASAB, avskrivningar på övervärden i solenergianläggningar, uppskjuten skatt samt valutaomräkning av övervärden.

Börskursen i ASAB har sedan börsintroduktionen den 29 oktober utvecklats positivt med en stängningskurs den 29 november om 59,6 kr/aktie vilket motsvarar ett värde om ca 640 MSEK för Soltechs andel.