18 november 2022

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden juli-september 2022

SOLTECH LEVERERAR 44% ORGANISK TILLVÄXT 

VD-kommentar: 

Soltechs tredje kvartal 2022 uppvisar en imponerande organisk tillväxt om hela 44 procent vilket jag är mycket stolt över. Vi förvärvar inte bara bolag, de utvecklas och växer inom Soltechfamiljen. Vi når 482,5 MSEK i intäkter vilket motsvarar 119 procent i tillväxt justerat för Advanced Soltech. Vi har dock fortfarande negativa siffror vad gäller resultat vilket är något som vi har stort fokus på att vända, inte minst genom att synergieffekter ska skördas. Soltech är inget förhoppningsbolag med låga eller obefintliga intäkter. 

Vi går snart över 2 MDR i intäkter och det finns stora möjligheter för oss att få till ökad lönsamhet via synergieffekter ur denna stora intäktsmassa. Inte minst inköpssynergier mellan bolagen kommer att vara ett ännu större fokus framöver. 

TREDJE KVARTALET I KORTHET
• Koncernens intäkter under kvartalet uppgick till 482,5 (267,2) MSEK, en ökning med 81 %. Justerat för Advanced Soltech* uppgick koncernens intäkter till 482,5 (220,1) MSEK, en ökning med 119 %.

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 44 % (39 %) och drivits av stor efterfrågan på solenergilösningar.

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -55,3 (29,3) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick koncernens EBITDA till -59,9 (-6,9) MSEK. EBITDA har påverkats positivt av resultat från andelar i intresseföretag med 4,6 MSEK. EBITDA har påverkats negativt av resultateffekter från Neabgruppen om -44,5 MSEK och utöver detta även påverkats av rådande komponentsbrist samt prisökningar på byggkomponenter. Prisökningarna påverkar framför allt koncernens fastprisprojekt som avtalades före prishöjningarna. Koncernen har under kvartalet även investerat i både nya förvärv och befintliga dotterbolag vilket fortsatt drivit ökade kostnader.

• Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -84,8 (4,6) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick EBIT till -89,4 (-18,2) MSEK. EBIT har, utöver ovan nämnda effekter på EBITDA, påverkats av ökade avskrivningar till följd av förvärv.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -91,1 (-10,6) MSEK.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -33,3 (-116,9) MSEK och har påverkats av satsningar i befintlig verksamhet och ökade lagernivåer för att säkra leveranser till befintliga projekt.

• Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till 98,6 (399,6) MSEK. I likhet med föregående år så har kassaflödet påverkats av genomförd nyemission i kvartalet om 186 MSEK (84 MSEK har tillförts efter rapportperiodens utgång).

• Resultat per aktie uppgick till -0,90 (-0,19).

• Neabgruppen har under kvartalet bidragit med totala intäkter om -4,7 MSEK och EBIT om -33,5 MSEK. Utöver detta har den beslutade konkursen lett till engångskostnader om -11 MSEK vilket inneburit att den totala resultatpåverkan från Neabgruppen och relaterade kostnader uppgick till -44,5 MSEK i kvartalet.

• Kriget i Ukraina har en indirekt effekt på koncernens kostnader och prisutvecklingen på de komponenter som krävs för tillverkning av solcellsanläggningar, takanläggningar, elinstallationer samt fasader. Soltech har ingen försäljning till Ryssland eller Ukraina.

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA I KORTHET
• Koncernens intäkter uppgick till 1 207 (674) MSEK, en ökning med 79 %. Justerat för Advanced Soltech uppgick intäkterna till 1 207 (554,3) MSEK, en ökning med 118 %.

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 39 % (42 %) och drivs primärt av stor efterfrågan på solenergilösningar.

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -124 (50,3) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick koncernens EBITDA till -131,2 (-38) MSEK. EBITDA har påverkats positivt av resultat från andelar i intresseföretag med 7,2 MSEK. EBITDA har påverkats negativt av resultateffekter från Neabgruppen om -71,6 MSEK och har utöver detta även påverkats negativt av de tidigare nämnda prisökningarna på komponenter. Koncernen har under året fortsatt investera i både nya förvärv och befintliga dotterbolag vilket driver ökade kostnader.

• Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -192,6 (-15,6) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick EBIT till -199,8 (-67,1) MSEK och har, utöver ovan nämnda effekter på EBITDA, påverkats av ökade avskrivningar på goodwill till följd av förvärv.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -202,4 (-60,6) MSEK.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -146,5 (-72,7).

• Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -87,5 (272,3) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -1,88 (-0,43).

• Neabgruppen har under 2022 bidragit med totala intäkter om 28,1 MSEK och EBIT om -60,6 MSEK. Utöver detta har den beslutade konkursen lett till engångskostnader om -11 MSEK vilket inneburit att den totala resultatpåverkan från Neabgruppen och relaterade kostnader uppgick till -71,6 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Väsentliga händelser i dotterbolag:

• Dotterbolaget Rams El har vunnit två nya affärer gällande elinstallationer för skolor i Göteborg. Ordervärdet för de båda nya projekten uppgår till 21 MSEK.

• Dotterbolaget ESSA har fått ett uppdrag av fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB om en fasadentreprenad på Stadsbyggnadshuset, där en del av fasaden utgörs av byggnadsintegrerade solceller. Hela fasaden väntas driftsättas under våren 2023 och ordervärdet uppgår till ca 23,6 MSEK.

• Dotterbolaget Soltech Energy Solutions har skrivit avtal med det kommunala energibolaget Varberg Energi om en stor batteripark i Varberg som kommer att bidra till att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget. Den totala investeringen för batteriparken uppgår till uppemot 100 MSEK.

• Ett långsiktigt elhandelsavtal har slutits mellan det kommunala energibolaget Nybro Energi och Soltech Energy Solutions. Avtalet innebär PPA-lösningar (Power Purchase Agreements) för storskaliga solcellsanläggningar.

Förvärv:
Soltech förvärvade den 1 juli 100 % av aktierna i TG:s El i Finspång AB samt det helägda dotterbolaget Smart Solkraft.

• Soltech förvärvade den 1 september 80 % av aktierna i Kalema E-Mobility AB (E-Mobility) med tillträde samma dag. Förvärvet är Soltechs första renodlade elbilsladdningsbolag med spetskompetens inom elbilsladdningsprojekt för företag och privatpersoner men även inom solenergitjänster.

• Soltech förvärvade den 21 september 100 % av aktierna i Takab i Jönköping AB (TAKAB) med tillträde den 3 oktober. TAKAB har cirka 30 anställda som utgår från bolagets säte i Jönköping.

Internationella förvärv:
Soltech förvärvade den 22 juni 65 % av aktierna i det spanska solenergibolaget Sud Energies Renovables SL med tillträde 5 juli. Detta etablerar koncernen på den kraftigt växande spanska solenergimarknaden. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltechaktier.

Övrigt:
Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om cirka 228 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt möjlig övertilldelning. Företrädesemissionen övertecknades och bolaget tillfördes ca 270 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

• Den 14 oktober ansökte Neabgruppen om konkurs. Vid förvärvet var Neabgruppen ett tydligt turn-around-case som Soltech arbetat aktivt med att vända. Den samlade bedömningen till grund för beslutet är att Neabgruppen kommer vara på ekonomiskt obestånd under en lång tid framöver och att det inte bedöms finnas förutsättningar att bedriva verksamheten vidare. Konkursförvaltare utsågs den 14 oktober och från detta datum har Soltech ej bestämmande inflytandet över bolaget längre. Detta innebär att Neabgruppen från detta datum ej kommer konsolideras och inte ha någon finansiell påverkan från 2023 och framåt. Neabgruppen har i kvartal 3 bidragit med omsättning om -0,2 MSEK och EBIT om -33,5 MSEK och för årets första nio månader med omsättning 36,5 MSEK och EBIT -71,6 MSEK. I detta ingår även omstruktureringskostnader till följd av konkursen om 11 MSEK. Soltech har under de senaste 12 månaderna arbetat aktivt för att vända den finansiella situationen i Neabgruppen både via tillskott och via tillsättande av personella resurser. Till följd av avkonsolideringen kommer Soltech under fjärde kvartalet få en ej kassaflödespåverkande rörelseintäkt om preliminärt beräknade 49 Mkr. Soltech förväntar sig inga ytterligare effekter eller kostnader från Neabgruppen kommande kvartal.

• Dotterbolaget Soltech Energy Solutions har skrivit avtal om en takplacerad solcellsanläggning som kommer att mäta cirka 9 400 kvadratmeter och bestå av 3 624 solpaneler. Färdigställd kommer solcellerna att ha en installerad effekt om 1 975 kWp och kommer att stå för en elproduktion som täcker 30 % av fastighetens elbehov. Solcellsanläggningen väntas driftsättas våren 2023.

• Soltech Energy Sweden AB har den 28 oktober förvärvat 20 % av aktierna i dotterbolaget Takrekond i Småland AB med tillträde samma dag. Soltech Energy äger nu 100 % av bolaget och förvärvet av de resterande aktierna i bolaget är ett led i arbetet att fortsätta att stärka Takrekonds transformation mot att bli ett soltakbolag.

*Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) särnoterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober 2021 och avkonsoliderades därmed från koncernen vilket påverkar jämförelsetalen för 2021

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/