15 maj 2024

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari-mars 2024

Kvartal påverkat av svag konsumentmarknad och säsongseffekter

Vd-kommentar:

I det första kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 513,1 (680,2) MSEK. Försäljningsminskningen förklaras primärt av lägre aktivitet på konsumentmarknaden för solenergi i alla regioner samt av starka jämförelsesiffror i samma period 2023. Sett till koncernens övriga tjänster inom tak, fasad och elteknik var efterfrågan generellt fortsatt stabil. Kvartalet präglades även säsongsmässigt av sedvanlig lägre aktivitet med mindre andel pågående projekt.

EBITA påverkades av den lägre volymen. Vissa kostnadsjusteringar har även genomförts i kvartalet för att möta de förändrade marknadsförhållandena. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt.

Trots att solenergimarknaden dämpades i kvartalet är solenergi en framtidsbransch och en allt viktigare del av energiomställningen. Vår strategi är fortsatt fokus på kvalitet, lönsamhet och helhetslösningar samt att utveckla, transformera och växa våra dotterbolag, men även att förvärva nya verksamheter när marknadsläget för det är mer gynnsamt.

Tillsammans med våra drivna entreprenörer och medarbetare ska vi bygga en allt starkare koncern med målet att öka det långsiktiga aktieägarvärdet – och vara en växande möjliggörare för grön omställning.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

 • Nettoomsättningen uppgick till 513,1 (680,2) MSEK
 • Koncernens organiska tillväxt uppgick till -26 (66) %
 • EBITDA uppgick till -0,5 (6,7) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till -0,1 (1) %
 • EBITA uppgick till -15,1 (-4,5) MSEK. EBITA-marginal uppgick till -2,9 (-0,7) %
 • Periodens resultat efter skatt i kvartalet uppgick till -32,2 (-39) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 (-46,6) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till 45,4 (-41,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 (-0,30) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET:

 • I januari fattade styrelsen beslut om nytt finansiellt femårsmål vilket innebär att Soltechkoncernen verksamhetsåret 2028 ska leverera intäkter på 8 000 MSEK med en lönsamhet på 10 % (EBITA)
 • I mars utsågs Patrik Hahne till ny vd på Soltech med tillträde den 2 april 2024
 • Soltechs valberedning har lämnat förslag till styrelsesammansättning för beslut på årsstämma den 21 maj 2024. Stefan Ölander, vd på Soltech från september 2018 till 1 april 2024, föreslås samtidigt till ny styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:

 • Patrik Hahne tillträdde som ny vd för Soltech den 2 april 2024
 • Förvärv har gjorts av minoritetsandelar i Annelunds Tak, Ljungs Sedum och Wettergrens Tak som därefter är helägda dotterbolag
 • Fusion har genomförts mellan Wettergrens Tak och Plåtteamet i Örnsköldsvik AB samt mellan TG:s El i Finspång AB och Smart Solkraft i Sverige AB
 • Driftsättning har skett av Öringe solpark med en installerad effekt om 5,8 MW och en förväntad årsproduktion om 5,7 GWh

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/