17 maj 2022

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari-mars 2022

FORTSATT MYCKET STARK TILLVÄXT

VD-kommentar:

Soltech levererar återigen en mycket stark tillväxt under första kvartalet 2022. Vi når hela 287,5 Mkr i intäkter vilket motsvarar 143 procents tillväxt i Sverige. Kvartalet inleddes med ovanligt stora sjukskrivningstal på grund av Covid-19-relaterade familjekarantänsregler och den 24 februari inleddes även Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ett mycket ovanligt och tufft kvartal med andra ord, som vi trots allt lyckas navigera oss igenom på ett bra sätt. Vår organiska tillväxt var hela 43 procent vilket är en siffra att vara stolt över för alla våra medarbetare.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

• Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 287,5 (145,2) MSEK, en ökning med 98 %.

• Koncernens intäkter i den svenska verksamheten, uppgick till 287,5 (118,1) MSEK, en ökning med 143 %.

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 43 (56) %.

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -38,5 (-8,3) MSEK. EBITDA har påverkats negativt av resultat från andelar i intresseföretag med -5,1 MSEK. EBITDA har även påverkats negativt av prisökningar på komponenter samt fortsatta investeringar och satsningar i både nyförvärv och befintliga dotterbolag vilket driver ökade kostnader.

• Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -53,2 (-28,4) MSEK. EBIT har, utöver ovan nämnda effekter på EBITDA, påverkats av ökade avskrivningar till följd av förvärv.

• Koncernens EBITDA i den svenska verksamheten uppgick till -38,5 (-26,7) MSEK och EBIT -55,3 (-35,6) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -53,2 (-18,2) MSEK.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -71,2 (-4,7) MSEK.

• Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -80,2 (-101,7) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-0,33) SEK.

• Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten under första kvartalet, främst i form av sjukskrivningar och familjekarantän.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Väsentliga händelser i dotterbolag:

• ESSA Glas & Aluminium AB har vunnit en upphandling om utförande av en fasadentreprenad med byggstart under sommaren 2022. Uppdraget utförs åt Region Stockholm, genom Locum AB, och har ett ordervärde om 92 MSEK.

• Soltech Energy Solutions och Falkenklev Logistik fördjupar sitt samarbete. Utöver den 1,5 hektar stora solpark som Soltech ska bygga, ska båda bolagen tillsammans med Scania även uppföra Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilar. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket.

• Soltech Energy Solutions ska uppföra Sveriges största solpark kopplad till enbart en industri åt Åbro Bryggeri i Vimmerby. Solparken kommer att täcka en yta om 10 hektar och kommer att bidra till att Åbro Bryggeri blir helt självförsörjande på solel. Parken planeras driftsättas under senare delen av 2022.

Förvärv:

• Soltech har förvärvat de resterande 30 % av aktierna i dotterbolaget Fasadsystem i Stenkullen AB som efter förvärvet är ett helägt dotterbolag.

• Resterande 40 % av aktierna i dotterbolaget Din Takläggare i Värmland-Dalsland AB har förvärvats och bolaget är nu ett helägt dotterbolag. Koncernen gjorde samtidigt sitt första tilläggsförvärv genom att förvärva 100 % av solenergibolaget Solexperterna Värmland AB, med tillträde 1 april 2022. Det förvärvade bolaget blir en del av det nu helägda dotterbolaget Din Takläggare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Internationellt förvärv:

• Expansion utanför Sverige. Soltech har förvärvat 53,3 procent av aktierna i det nederländska solenergibolaget 365 Energie Holding B.V. (365zon) med säte i Eindhoven, Nederländerna. Förvärvet av 365zon finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier. Bolaget omsatte 250 MSEK 2021 och beräknas omsätta ca 350 MSEK 2022 med ett rörelseresultat på ca 10 %. 365zon har sedan 2012 genomfört över 20 000 lyckade installationer och med sin rikstäckande installationskapacitet har bolaget nu ett snitt på ca 6 500 solcellsinstallationer årligen på den nederländska bostadsmarknaden.

Väsentliga händelser i dotterbolag:

• Soltech Energy Solutions har fått i uppdrag att bygga en 38 000 kvm stor solcellsanläggning åt Coop Sverige AB bestående av CFP-certifierade paneler med återvunnet kisel från Norge samt kisel från Tyskland och USA. Anläggningen kommer att täcka hälften av hela fastighetens elbehov. Driftsättning planeras till årsskiftet 2022/2023.

• Soltech Energy Solutions och Provektor har fått i uppdrag att uppföra panelinstallationer för solcellsanläggningar på tre ICA-butiker. Driftsättning av första anläggningen i Borås planeras till sommaren 2022.

Övrigt:

• Soltechs årsstämma hölls den 12 maj 2022. Det beslutades bland annat att styrelsen fick förnyat bemyndigande att besluta om nyemissioner av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, att styrelsen & VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna året samt val av delvis ny styrelse.

* Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) särnoterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober 2021 och avkonsoliderades därmed från koncernen. Jämförelsetalen är ej omräknade med hänsyn till detta.