23 augusti 2023

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden april-juni 2023

Stark lönsamhetsförbättring och hög tillväxt

Vd-kommentar:

Soltech levererar återigen både stark tillväxt och kraftig lönsamhetsförbättring.
EBITDA är 31,8 MSEK för kvartalet vilket är en ökning med 76 MSEK jämfört med föregående år och vår organiska tillväxt fortsatt hög med 31% i kvartalet. Lönsamhetsförbättringen resulterar även i ett kraftigt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten, som i kvartalet uppgick till 40,9 MSEK. Vårt fokus på lönsamma helhetslösningar med specialister inom sol, tak, fasad och elteknik börjar ge resultat och detta är det tredje lönsamma kvartalet i rad.

Vi lägger ett starkt kvartal bakom oss och är mitt uppe i en spännande höst med stora affärsmöjligheter inom alla våra segment. Inte minst inom solparker och batterilösningar där vi har många intressanta projekt i gång.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

• Totala intäkter steg med 70 % till 743,3 (437) MSEK. Tillväxten är driven av förvärv samt organisk tillväxt

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 31 % (35 %) rensat för effekter av valutakursförändringar. Samtliga segment visar på god organisk tillväxt med fortsatt stor efterfrågan på tjänster där soltransformationen bidrar till nya affärsmöjligheter

• EBITDA uppgick till 31,8 (-44,2) MSEK, lönsamhetsförbättringen härleds till ett kontinuerligt fokus på lönsamhet, hårt arbete, synergier och förbättrade inköpsprocesser

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,4 (-46,7) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,9 (-42) MSEK

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,42) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET:

• Detta är koncernens första finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS. Även jämförelsetal har räknats om

• Soltech har den 3 april, genom dotterbolaget Takorama AB, förvärvat 100 % av elteknikbolaget Din Elkontakt i Kungälv AB

• Soltechs årsstämma hölls den 11 maj

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

• Totala intäkter steg med 96 % till 1 426,3 (724,4) MSEK. Tillväxten är driven av förvärv samt organisk tillväxt

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 39 % (39 %) ej påverkad av valutakursförändringar. Samtliga segment visar på god organisk tillväxt med fortsatt stor efterfrågan på tjänster där soltransformationen bidrar till nya affärsmöjligheter

• EBITDA uppgick till 39 (-74,4) MSEK, lönsamhetsförbättringen härleds till ett kontinuerligt fokus på lönsamhet, hårt arbete, synergier och förbättrade inköpsprocesser

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,9 (-83,8) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,4 (-113) MSEK

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,35 (-0,85) kr