23 augusti 2022

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden april-juni 2022

FORTSATT MYCKET STARK TILLVÄXT

VD-kommentar:

Soltechs tillväxt under andra kvartalet är ännu ett bevis på vår styrka. Vi når 437 MSEK i intäkter vilket motsvarar 126 procents tillväxt proforma*. Vår organiska tillväxt är hela 35 procent. Vi har riktigt bra vind i seglen och siktar mot att nå 1,7 miljarder MSEK i intäkter i år. Vi är mycket stolta över vårt intåg i både Nederländerna och Spanien under kvartalet och våra bolag fortsätter att leverera trots påverkan av negativa omvärldsfaktorer.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

• Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 437 (266,2) MSEK, en ökning med 64 %. Justerat för Advanced Soltech* uppgick koncernens intäkter till 437 (193,7) MSEK, en ökning med 126 %.

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 35 (36) % och drivs primärt av stor efterfrågan på solenergilösningar.

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -30,2 (29,3) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick koncernens EBITDA till -30,2 (-22,8) MSEK. EBITDA har påverkats positivt av resultat från andelar i intresseföretag med 7,8 MSEK. EBITDA har påverkats negativt av prisökningar på komponenter samt fortsatta investeringar och satsningar i både nya förvärv och befintliga dotterbolag vilket driver ökade kostnader.

• Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -54,6 (8,3) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick EBIT till -54,6 (-20,5) MSEK. EBIT har, utöver ovan nämnda effekter på EBITDA, påverkats av ökade avskrivningar till följd av förvärv.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -58,1 (-31,8) MSEK.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -42 (48,9).

• Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -105,9 (-25,5) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,33).

• Kriget i Ukraina har en indirekt effekt på koncernens kostnader och prisutvecklingen på de komponenter som krävs för tillverkning av solcellsanläggningar, takanläggningar, elinstallationer samt fasader. Soltech Energy har ingen försäljning till Ryssland.

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

• Koncernens intäkter uppgick till 724,5 (411,4) MSEK. En ökning med 76 %. Justerat för Advanced Soltech uppgick intäkterna till 724,5 (338,8) MSEK, en ökning med 114 %.

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 39 (39) % och drivs primärt av stor efterfrågan på solenergilösningar.

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -68,7 (21) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick koncernens EBITDA till -68,7 (-31,1) MSEK. EBITDA har påverkats positivt av resultat från andelar i intresseföretag med 2,7 MSEK. Samtidigt har EBITDA påverkats negativt av prisökningar på komponenter samt av fortsatta investeringar och satsningar i både nya förvärv och befintliga dotterbolag vilket driver ökade kostnader.

• Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -107,8 (-20,1) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick EBIT till -107,8 (-48,9) MSEK och har, utöver ovan nämnda effekter på EBITDA, påverkats av ökade avskrivningar till följd av förvärv.

• Det första halvårets resultat efter skatt uppgick till -111,3 (-50) MSEK.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -113,1 (44,2).

• Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -186,1 (-127,2) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -1,01 (-0,65).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Väsentliga händelser i dotterbolag:

• Soltech Energy Solutions har fått i uppdrag att bygga en 38 000 kvm stor solcellsanläggning till Coop Sverige AB bestående av CFP-certifierade paneler med återvunnet kisel från Norge samt kisel från Tyskland och USA.

• Soltech Energy Solutions och Provektor har tillsammans fått i uppdrag att uppföra solcellsanläggningar på ICA-butiker.

• Soltechs dotterbolag Soltech Energy Solutions har fått i uppdrag att uppföra en 4 MW stor solcellsanläggning på Infrahubs fastighet där Svenska Retursystem kommer bedriva sin verksamhet.

• Soltechs dotterbolag Takorama har fått i uppdrag att installera en solcellsanläggning på 1 400 kvm samt ca 7000 kvm takomläggning på ett av Svenska Mässan Gothia Towers tak i Göteborg.

Förvärv:
• Soltech har gjort sitt första tilläggsförvärv genom att förvärva 100 % av solenergibolaget Solexperterna Värmland AB, med tillträde 1 april. Det förvärvade bolaget blir en del av det helägda dotterbolaget Din Takläggare som därmed stärker sin solkompetens.

• Soltech har gjort ytterligare ett tilläggsförvärv och förvärvat 100 % av aktierna i elbolaget Trönninge Elektriska AB med säte i Halmstad. Det förvärvade bolaget blir en del av det helägda dotterbolaget Provektor Sweden AB från 1 juni.

Internationella förvärv:
• Soltech har förvärvat 53,3 % av aktierna i det nederländska solenergibolaget 365 Energie Holding B.V. (365zon) med säte i Eindhoven, Nederländerna. Förvärvet av 365zon finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier. Bolaget omsatte 250 MSEK 2021 och beräknas omsätta ca 350 MSEK 2022 med ett rörelseresultat på ca 10 %. 365zon har sedan 2012 genomfört över 20 000 lyckade installationer och med sin rikstäckande installationskapacitet har bolaget ett snitt på ca 6 500 solcellsinstallationer årligen på den nederländska bostadsmarknaden.

• Soltech förvärvade den 22 juni 65 % av aktierna i det spanska solenergibolaget Sud Energies Renovables SL med tillträde 5 juli. Bolaget omsatte 90 MSEK 2021 och omsättningen beräknas öka kraftigt till ca 245 MSEK 2022, med ett rörelseresultat om ca 8–10 %. Detta etablerar koncernen på den kraftigt växande spanska solenergimarknaden. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltechaktier.

Övrigt:
• Soltechs årsstämma hölls den 12 maj. Det beslutades bland annat att styrelsen fick förnyat bemyndigande att besluta om nyemissioner av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, att styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna året samt val av delvis ny styrelse.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

• Soltech förvärvade den 1 juli 100 % av aktierna i TG:s El i Finspång AB samt det helägda dotterbolaget Smart Solkraft.

• Dotterbolaget Rams El har vunnit två nya affärer gällande elinstallationer för skolor i Göteborg. Ordervärdet för de båda nya projekten uppgår till 21 MSEK.

• Dotterbolaget ESSA har fått ett uppdrag av fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB om en fasadentreprenad på Stadsbyggnadshuset, där en del av fasaden utgörs av byggnadsintegrerade solceller. Hela fasaden väntas driftsättas under våren 2023 och ordervärdet uppgår till ca 23,6 MSEK.

*Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) särnoterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober 2021 och avkonsoliderades därmed från koncernen vilket påverkar jämförelsetalen för 2021

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/