20 augusti 2021

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden april-juni 2021

Stark tillväxt under kvartal 2

Verksamhetsåret 2021 fortsätter helt enligt plan med en stark tillväxt under kvartal 2.
Koncernens intäkter ökar med 71% till 266,2 MSEK och den svenska verksamheten ökar med hela 102% till 220,7 MSEK.

VD kommentar:

  • Jag är stolt över att leda en koncern som växer så kraftigt och som bidrar till en grön energiomställning. Framtiden ser mycket ljus ut.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

▪ Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till 266,2 (156,1) MSEK. En ökning med 71 %.

▪ Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 220,7 (109,1) MSEK, en ökning med 102 %.

▪ Intäkterna i den kinesiska verksamheten uppgick till 45,5 (47) MSEK, en minskning med 3 %.

▪ Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,3 (49,7) MSEK. Minskningen drivs främst av ökade personalkostnader och investeringar som hör samman med den kraftiga expansionen och arbetet med att vidareutveckla koncernen. EBITDA påverkas även negativt av höjda transportkostnader och prisökningar på bl. a. solpaneler till följd av Coronapandemin.

▪ Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,3 (35,6) MSEK. Minskningen av rörelseresultatet beror, utöver vad som framgår ovan, också av ökade avskrivningar på goodwill och solenergianläggningar som en direkt följd av genomförda investeringar

▪ Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,8, (-37) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med 3,5 (-38,5) MSEK.

▪ Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48,9 (-13,3).

▪ Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -25,5 (69,4) MSEK.

▪ Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,65).

▪ Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i andra kvartalet i form av uppskjutna projekt, höjda transportkostnader samt prisökningar på bland annat solpaneler. Orderingången är dock fortsatt god.

▪ Den kinesiska verksamheten påverkades i mindre utsträckning av Coronapandemin då den ekonomiska aktiviteten är hög, men den kinesiska prissänkningen om cirka fem procent på el ligger fortfarande kvar.

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

▪ Koncernens intäkter uppgick till 411,4 (208,9) MSEK. En ökning med 97 %.

▪ Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 338,8 (146,9) MSEK, en ökning med 131 %.

▪ Intäkterna i den kinesiska verksamheten växte till 72,6 (61,9) MSEK, en ökning med 17 %.

▪ Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (48,4) MSEK. EBITDA har påverkats negativt av ej kassaflödespåverkande engångseffekter om -11,7 Mkr som ett resultat av höjda målsättningar och prognoser i förvärvade dotterbolag vilket lett till en ökning av avsättningar för tilläggsköpeskillingar.

▪ Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -20,1 (20,7) MSEK. EBIT har påverkats negativt av ej kassaflödespåverkande engångseffekter om -11,7 Mkr i enlighet med ovan.

▪ Periodens resultat efter skatt uppgick till -50 (-42,5) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med 40,1 (-5,3) MSEK samt av ej kassaflödespåverkande engångseffekter om -11,7 Mkr i enlighet med ovan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Sverige

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 100 % av aktierna i Rams El AB med tillträde den 3 maj 2021.

▪ Soltech Energy Sweden AB (publ) förvärvade 100 % av aktierna i Takbyrån i Alingsås AB (Takbyrån) med tillträde den 1 juni 2021.

▪ Soltech och Skanska Kommersiell Utveckling Norden har ingått en samverkansförklaring kring innovationer för byggnadsintegrerade solenergilösningar.

Kina

▪ Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har under kvartalet tecknat åtta kontrakt som uppgår till en total installerad kapacitet om 11 MW och beräknas ge årliga intäkter om 7,9 MSEK, eller cirka 158 MSEK under avtalens 20-åriga löptider.

▪ Soltechs dotterbolag i Kina har under kvartalet anslutit totalt 10 (1) MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av perioden 192 (140) MW installerad och intäktsgenererande kapacitet.

▪ Vid utgången av perioden hade bolaget 37 (46) MW i tecknade order, samt projekt under bearbetning om 123 (123) MW.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

▪ Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 247 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) samt en Övertilldelningsemissionen om cirka 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

▪ Soltechs dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB tar in 46,6 MSEK före emissionskostnader i nyemission av preferensaktier.

▪ Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat fyra kontrakt som uppgår till en totalt installerad kapacitet om 6,7 MW och beräknas ge årliga intäkter om 5,2 MSEK eller cirka 104,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptider.

▪ FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 9 augusti 2021 sin klimatrapport som på ett tydligt sätt påvisar vikten av att på allvar ta tag i den gröna omställningen.

Läs rapporten på Soltechs hemsida: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/