13 augusti 2021

Soltech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 247 MSEK för att finansiera fortsatt expansion genom förvärv

Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) (”Soltech” eller ”Bolaget”) har den 13 augusti 2021, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 247 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Soltech har förvärvat 16 företag på 2,5 år och de totala intäkterna har gått från ca 53 MSEK 2018 till 500 MSEK 2020, och 2021 siktar bolaget på att nå 1 000 MSEK. Företrädesemissionen avser finansiera fortsatt expansion genom förvärv av företag samt för att utveckla befintliga dotterbolag. Teckningsperiod är 24 augusti – 7 september 2021 och teckningskursen är 20 SEK per aktie.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 26,7% procent jämfört med den volymvägda snittkursen under de 20 handelsdagarna mellan den 14/7 och den 10/8 2021. Antal aktier som emitteras vid fullteckning är 12 361 207 st.

Vid stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission) av högst 7 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 20 SEK per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Övertilldelningsemissionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör samtidigt en ökning av Bolagets aktieägarbas genom tilldelning till nya intressenter. Styrelsens intention är dock att tilldela bägge emissionerna till befintliga aktieägare om ett stort intresse finns.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 26 maj 2021.

Bakgrund och motiv 

Motivet för nyemissionen är att skapa ytterligare finansiella förutsättningar för att genomföra styrelsens expansionsplaner och kunna göra ytterligare företagsförvärv samt investeringar i befintlig verksamhet. I Bolagets strategi ingår att vid behov tillhandahålla de förvärvade företagen rörelsekapital för att möjliggöra för företagen att framgångsrikt växa organiskt samt genom att stödja organisationen och dotterbolagen med centrala insatser som tex marknadsföring, teknisk utveckling, finansiering, särskilda insatser samt att möjliggöra en ökad kund- och lagerfinansiering. 

Motiven ligger i linje med styrelsens målsättning att Soltech skall bli en ledande aktör inom svensk och europeisk solenergi och det självklara valet för privata, kommersiella och offentliga kunder i valet av solenergileverantör.

Solenergimarknaden i Sverige och i andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Effekterna av pandemin, den klimatpolitiska strategin Green New Deal (E.U European Green Deal) och inte minst IPCC:s klimatrapport kommer medföra ett ökat intresse och investeringar i grön teknologi. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden och styrelsen för Soltech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av mindre enheter och därmed skapa en större och lönsammare koncern. Detta är grunden för den strategi som Bolaget tillämpat sedan 2019.

Strategin har inneburit en kraftig expansion för verksamheten. Totala intäkter under 2020 uppgick till 500 MSEK jämfört med 303 MSEK 2019 och 53 MSEK 2018. Verksamhetsåret 2021 siktar bolaget på att nå 1 000 MSEK. Under 2021 har ytterligare fem företag förvärvats, varav två företag inom el, Provektor Sverige AB och Rams El AB. Syftet med att förvärva elteknikbolag är att förstärka kompetensen och trygga leveranserna av elinstallationer som ofta är en central men trång sektor vid installation av solceller. Genom förvärven stärks även kundbasen då bolagen har etablerade kundkontakter sedan lång tid tillbaka som efterfrågar solenergi.
 
Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 247 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
65% Företagsförvärv
25% Investeringar i dotterföretag
10% Investeringar i moderbolagets operativa verksamhet
Vid fullteckning även av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv, då Bolaget tillförs ytterligare 150 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. 

Företrädesemissionen i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 20 augusti ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs sex (6) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 20 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 24/8 – 7/9 2021. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 247 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 augusti 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 24/8 – 7/9 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 24/8 – 7/9 2021. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. 

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 7 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i
Övertilldelningsemissionen är 20 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 150 MSEK innan avdrag för
emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. 

Företrädesemissionen uppgår till högst 12 361 207 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 618 060,35 SEK till högst 4 326 422,50 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 14% procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 14 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 375 000 SEK till högst 4 701 422,50 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 8 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med 993 060,35 SEK till högst 4 701 422,50 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 21 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen. 
Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen är inte säkerställda genom emissionsgarantier eller teckningsförbindelser.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker under perioden 24 augusti till 2 september 2021.

Prospekt 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt information om Bolaget i ett av Finansinspektionen godkänt prospekt, publiceras på Bolagets hemsida den 13 augusti 2021. 

Tidplan för Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 18/8 2021
Avstämningsdag 20/8 2021
Teckningsperiod 24/8 – 7/9 2021
Handel med teckningsrätter 24/8 – 2/9 2021
Styrelsebeslut om tilldelning och ev. Övertilldeningsemission 9/9 2021
Pressmeddelande om emissionsutfall 9/9 2021
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 10/9 2021
Likviddag för avräkningsnotor 15/9 2021

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.