1 september 2022

Soltech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 228 MSEK för att finansiera fortsatt expansion

Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) (”Soltech” eller ”Bolaget”) har den 1 september 2022, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 228 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är 100 % garanterad av ett konsortium sammansatt av Swedbank som agerat finansiell rådgivare. Vid stort intresse har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission) om 253 MSEK.

Företrädesemissionen avser finansiera fortsatt expansion genom förvärv av företag i Sverige, Nederländerna och Spanien samt fortsatta investeringar i och utveckling av befintliga dotterbolag, som har en organisk tillväxt på 35% i snitt. Soltechs tillväxt var hela 126% under andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021. Utvecklingen av intäkter har gått från 53 MSEK 2018 och i år är siktet inställt på 1 700 MSEK.

Teckningsperiod är 12 – 26 september 2022 och teckningskursen är 11 SEK per aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88% baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Bakgrund och motiv 

Solenergibranschen är utan tvekan en av de hetaste i världen. Offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner står i kö för att investera i solenergi samt ladd- och lagringslösningar. EU-kommissionen och en mängd länders regeringar, inklusive Sveriges, planerar att lagstifta om krav på solenergi på fastigheter. Branschen konsolideras nu och Soltech ska ta en ännu större del av kakan. Vi vill nu kunna utnyttja fler affärsmöjligheter genom att ytterligare stärka kassan.

Vi väljer att vända oss till våra aktieägare och kommer att tilldela dem alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % av ett garantikonsortium sammansatt av Swedbank. Detta innebär att om befintliga aktieägare inte tecknar fullt i företrädesemissionen kommer garantikonsortiet att teckna överskjutande del.

Villkor och användning av emissionslikvid

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 11 SEK per aktie. Antal aktier som emitteras vid fullteckning är 20 757 008 st.

Av likviden från Företrädeemissionen, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 228 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
50% Företagsförvärv
40% Investeringar i dotterföretag
10% Investeringar marknadsföring och rekrytering

Vid fullteckning av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv och investeringar i befintliga bolag enligt procentuell fördelning ovan.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 12 maj 2022.

Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 8 september ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs fem (5) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 12 – 26 september 2022. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 228 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 28,5 MSEK. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6/9 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 12-26/9 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden 12-26/9 2022. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. 

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 23 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 11 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 253 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv och investeringar i befintliga bolag. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. 

Företrädesemissionen uppgår till högst 20 757 008 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 1 037 850 SEK till högst 6 227 102 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 17% procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 17 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 1 150 000 SEK till högst 7 377 102 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 16 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med 2 187 850 SEK till högst 7 377 102 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 30 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen. 

Soltech har erhållit garantiåtaganden från ett konsortium bestående av externa investerare om cirka 228,3 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker under perioden 12-21/9 2022.

Prospekt 

Företrädesemissionen förutsätter ett godkänt prospekt från Finansinspektionen. Prospektet som innehåller de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt information om Bolaget, planeras att publiceras på Bolagets hemsida den 8 september 2022. 

Tidplan för Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 6/9 2022
Avstämningsdag 8/9 2022
Teckningsperiod 12-26/9 2022
Handel med teckningsrätter 12-21/9 2022
Styrelsebeslut om tilldelning och ev. Övertilldelningsemission 28/9 2022
Pressmeddelande om emissionsutfall 28/9 2022
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 28/9 2022
Likviddag för avräkningsnotor 3/10 2022

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.