17 november 2017

SolTech Energy Sweden AB (publ) beslutar om företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SolTech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SolTech”) har den 16 november 2017 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 18 maj 2017, beslutat om en till 81 % garanterad nyemission av aktier om högst 64,8 MSEK, med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget. G & W Fondkommission är rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är i linje med tidigare offentliggjorda planer.  

  • Motivet är främst att finansiera strategiska förvärv i Sverige och ytterligare investeringar i kontrakterade solenergianläggningar i Kina tillsammans med SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Medlen investeras i det med ASP gemensamt ägda dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Slutligen vill Bolaget även frigöra medel för att stärka rörelsekapitalet inför den breda lanseringen av vår nya produkt ShingEl.   

Nyemissionen är garanterad till 81 % genom emissionsgarantier, motsvarande ett belopp om sammanlagt 52,5 MSEK. SolTech har dock inte begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa. Garantins storlek motsvarar SolTechs behov av rörelsekapital för 2018 samt de åtaganden Bolaget har såväl i form av behövlig produktionsökning för ShingEl-lanseringen efter avtalet med Rexel och uppföljande order, som i form av överenskommet tillskott av eget kapital i ASRE. Sammantaget med lokal bankfinansiering och kommande planerat obligationslån till allmänheten genom Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), beräknas detta möjliggöra byggnation och nätanslutning av nuvarande orderstock i Kina på motsvarande cirka 35 megawatt (MW) solenergianläggningar.

Förutsatt av Finansinspektionen (FI) godkänt prospekt och fulltecknat erbjudande kommer nyemissionen att tillföra Bolaget cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om att i bolagsordningen utöka antalet aktier och aktiekapitalet för att vid stort intresse möjliggöra en övertilldelning på upp till maximalt 25 MSEK genom en separat riktad emission. Vid full teckning ökar aktiekapitalet från 1 542 700,50 kr till högst 1 972 125,65 kr inklusive garantiarvode i form av aktier. Inklusive eventuell övertilldelning, förutsatt nämnda utökning av aktiekapital och antal aktier, skulle aktiekapitalet öka till högst 2 120 935,15 kr. Utspädning för de aktieägare som väljer att inte delta är 22 procent vid full teckning och 27 procent inklusive eventuell övertilldelning.

Villkor för nyemissionen:

  • Nyemissionen omfattar högst 7 713 503 aktier. Inklusive garantiarvode i form av 875 000 aktier omfattar emissionen totalt högst 8 588 503 aktier. En eventuell övertilldelning, förutsatt i bolagsordningen utökat aktiekapital och antal aktier, skulle öka antalet med högst 2 976 190 aktier, det vill säga totalt 11 564 693 aktier.
  • Fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Emissionskursen är 8,40 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 29 procent utifrån en volymviktad genomsnittskurs under perioden 19 oktober – 15 november 2017.

Preliminär tidsplan för nyemissionen, förutsatt av FI godkänt prospekt: 

  • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt blir den 22 november 2017.
  • Avstämningsdag blir den 24 november 2017.
  • Prospekt beräknas offentliggöras senast den 27 november 2017.
  • Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 28 november – 14 december, 2017.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker från och med 28 november och intill dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 12 januari 2018.
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 28 november till 12 december.

Viktig information:
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer
 på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.