25 oktober 2018

SolTech Energy presenterar förvärvsstrategi för ökad tillväxt

SolTech Energys styrelse har beslutat att aktivt öka försäljningsinsatserna av de egna produkterna i Sverige genom att implementera en förvärvsstrategi. Denna syftar till att säkerställa marknadsföring, försäljning och distribution av de egna produkterna till slutkund. 

SolTech avser att förvärva bolag verksamma inom försäljning och installation av tak, fasader och solenergilösningar. En företagsmäklare har engagerats i syfte att finna lämpliga förvärvskandidater enligt SolTechs kriterier. Målet är att slutföra ett första förvärv före årsskiftet.

Varje år sker cirka 30 000 takbyten i Sverige på befintliga villor till ett värde av cirka 5 miljarder kronor. Genom de planerade förvärven kommer SolTech Energy på koncernnivå vara delaktigai denna försäljnings – och installationskanal och där marknadsföra sina integrerade produkter – som både är ett nytt tak och en solcell. Utöver denna marknad tillkommer alla bostadsrättsföreningar och offentliga byggnader,samt inte minst hela fasadmarknaden. 

SolTech har sedan bolaget bildades utvecklat estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter. Hittills är det främst utanpåliggande solceller som säljs men marknaden för integrerade solceller beräknas av alla i solenergibranschen att inom kort få en betydligt större del av marknaden.

I ett första steg kommer SolTech att fokusera på den svenska marknaden, men utesluter inte andra marknader i framtiden. SolTech skulle succesivt kunna öka försäljningen organiskt, men i nuvarande marknadsläge med stark tillväxt för solenergi, bedömer vi att förvärv är ett bättre alternativ för SolTech och dess aktieägare.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi har hittills varit en ren produktleverantör på den svenska marknaden. För att snabba på skiftet till framtidens solceller väljer vi nu att förvärva bolag med en verksamhet där våra produkter får en direktkanal ut på marknaden. Det kan bli både solenergi-, tak-, och fasadföretag. Vi ser fram emot att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTech koncernen.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com